Ktl-icon-tai-lieu

chương trình hành động

Được đăng lên bởi dutg-321
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
ĐẢNG UỶ XÃ THẠCH GIÁM
*
Số 05-CTHĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thạch Giám, ngày 25 tháng 5 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 28/3/2015, Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ xã Thạch Giám khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
I. NÔI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
TT
I

Tên Chương trình, Đề án

Thời gian
lập chương
trình, Đề án

Thời gian
thực hiện

Chương trình phát triển kinh tế

Trồng rừng và phát triển chăn
1 nuôi gia súc, nuôi trồng thủy
sản
Mô hình trồng cỏ voi, vỗ béo
2 trâu bò, nuôi Dê nhốt
Xây dựng làng nghề dệt thổ
3
cẩm, đan lát, rèn, mộc....
Chương trình phát triển
II
Văn hóa - xã hội
Xây dựng thiết chế Văn hóa
1 và xây dựng đời sống văn hóa
ở khu dân cư.
Xây dựng trường chuẩn Quốc
3
gia
Giữ vững chuẩn Quốc gia về
4
Y tế xã
5 Công tác xóa đói giảm nghèo
6 Xây dựng nông thôn mới
III Quốc phòng - An ninh
Xây dựng lực lượng Dân
1
quân
Cai nghiện ma túy và quản lý
sau cai
2

Quý II/2015

2015 - 2020

Quý II/2015

2015 - 2020

Quý III/2015

2015 - 2020

Quý III/2015

2015 - 2020

Quý II/2015

2015-2017

Quý II/2015

2015-2020

Quý II/2015
Quý II/2015

2015 - 2016
2015

Quý III/2015
Quý III/2015

Phân công chỉ đạo
Mạc Văn Nguyên
Lương Thị Hiên
Lương Thị Thuý
Vang Văn Thiết
Vi Thị Nhâm
Vi Văn Uy
Quang Thị Hồng
Kha Dương Tuấn
Xã Văn May
Vi Văn Tỷ
Lô Thị Thu
Lô Thị Anh
Trần Văn Hiền
Đậu Thị Hoa
Vi Thanh An
Vi Văn Uy
Quang Thị Hồng
Kha Dương Tuấn
Xã Văn May

Lương Văn Ngoạn
Vi Xuân Quyết
2015 - 2020
Vi Thanh An
Vi Văn Điệp
Lô Văn Tam
2015 - 2020
Vi Văn Uy
Quang Thị Hồng

Kha Dương Tuấn
Xã Văn May
IV Về xây dựng Đảng
Tăng cường giáo dục rèn
luyện phẩm chất, đạo đức lối
sống của cán bộ Đảng viên
1 (Thực hiện theo Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XI và học
tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh)
Quy hoạch cán bộ và đào tạo
2
cán bộ

Quý I/2016

Quý I/2016

Lương Văn Ngoạn
Vi Xuân Quyết
2016 - 2020 Mạc Văn Nguyên
Vi Thanh An
Lương Thị Thúy
Lương Hồng Thanh
2016 - 2020

II. Trách nhiệm triển khai thực hiện:
1. Các bước thực hiện quy định rõ thời gian kiểm tra, sơ kết, tổng kết.
2. HĐND, UBND xã căn cứ vào nội dung đề án và Nghị quyết của Ban Thường
vụ Đảng ủy, cụ thể hóa thành Nghị quyết của HĐND và kế hoạch của UBND, phân
công trách nhiệm và giao chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, các thôn bản.
3. Các đồng chí được phân công chỉ đạo cần phải cử người chịu trách nhiệm về
xây dựng đề án cụ thể và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, kiểm tra.
4. Các đồng chí Đảng ủy viên, trưởng các ban, ngành, các...
ĐẢNG BỘ HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
ĐẢNG UỶ XÃ THẠCH GIÁM
*
Số 05-CTHĐ/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thạch Giám, ngày 25 tháng 5 năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 28/3/2015, Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ xã Thạch Giám khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
I. NÔI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
TT Tên Chương trình, Đề án
Thời gian
lập chương
trình, Đề án
Thời gian
thực hiện
Phân công chỉ đạo
I Chương trình phát triển kinh tế
Mạc Văn Nguyên
Lương Thị Hiên
Lương Thị Thuý
Vang Văn Thiết
Vi Thị Nhâm
Vi Văn Uy
Quang Thị Hồng
Kha Dương Tuấn
Xã Văn May
1
Trồng rừng và phát triển chăn
nuôi gia súc, nuôi trồng thủy
sản
Quý II/2015
2015 - 2020
2
Mô hình trồng cỏ voi, vỗ béo
trâu bò, nuôi Dê nhốt
Quý II/2015 2015 - 2020
3
Xây dựng làng nghề dệt thổ
cẩm, đan lát, rèn, mộc....
Quý III/2015 2015 - 2020
II
Chương trình phát triển
Văn hóa - xã hội
Vi Văn Tỷ
Lô Thị Thu
Lô Thị Anh
Trần Văn Hiền
Đậu Thị Hoa
Vi Thanh An
Vi Văn Uy
Quang Thị Hồng
Kha Dương Tuấn
Xã Văn May
1
Xây dựng thiết chế Văn hóa
và xây dựng đời sống văn hóa
ở khu dân cư.
Quý III/2015
2015 - 2020
3
Xây dựng trường chuẩn Quốc
gia
Quý II/2015 2015-2017
4
Giữ vững chuẩn Quốc gia về
Y tế xã
Quý II/2015 2015-2020
5
Công tác xóa đói giảm nghèo
Quý II/2015 2015 - 2016
6
Xây dựng nông thôn mới
Quý II/2015 2015
III Quốc phòng - An ninh Lương Văn Ngoạn
Vi Xuân Quyết
Vi Thanh An
Vi Văn Điệp
Lô Văn Tam
Vi Văn Uy
Quang Thị Hồng
1
Xây dựng lực lượng Dân
quân
Quý III/2015 2015 - 2020
2
Cai nghiện ma túy và quản lý
sau cai
Quý III/2015 2015 - 2020
chương trình hành động - Trang 2
chương trình hành động - Người đăng: dutg-321
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
chương trình hành động 9 10 174