Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình hội trại

Được đăng lên bởi xuanhung23
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình chi tiết hội trại : Mừng sinh nhật Bác
Thời gian

Nội dung

Ngày 14/5/2010
Từ 7h đến Các đơn vị tập trung dựng trại
11h
Từ 11h đến Các đơn vị ăn cơm và nghỉ trưa
13h
Từ 13h đến Các đơn vị tiếp tục dựng trại và trang trí
15h 30
trại
Từ 15h30 Làm lễ nhập trại
đến 16h
Từ 16h đến Chấm trại
17h30
Từ 17h30 Nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân, ăn cơm tối
đến 19h
Từ 19h15 Tổ chức lễ tuyên dương TN tiên tiến +
đến 21h30
sinh hoạt văn nghệ
Từ 21h30 Sinh hoạt các tiểu trại
đến 22h
Sau 22h
Vệ sinh cá nhân, nghỉ, ngủ
Ngày 15/5/2010
Từ
5h15 Vệ sinh cá nhân, ăn sáng
đến 6h 45
Từ 6h 45 Tập trung làm nghi thức chào cờ
đến 7h
Từ 7h đến Thi các trò chơi nhỏ: Kéo co, đổ nước vào
11h
chai, đẩy gậy, đá bóng tình yêu

Địa điểm
Sân vận động

Người thực hiện
Các đoàn về tham gia hội trại

Các trại

Nt

Các trại

Nt

Cổng trại TW

BTC hội trại

Các trại

BTC hội trại

Các trại

Các trại sinh

Sân khấu trung tâm BTC hội trại
Các trại

Các trại sinh

Các trại

Các trại sinh

Các trại

Các trại sinh

Cột cờ trung tâm

BTC hội trại

Sân trung tâm

BTC + Trại sinh

Ghi chú

Từ 11h đến
13h
Từ 13h đến
15h 30
Từ 15h 30
đến 17h
Từ 17h đến
18 h 30
Từ 18 h 30
đến 21h
Từ 21h đến
22h 30
Sau 22h 30

Nghỉ ngơi, ăn cơm trưa

Các trại

Các trại sinh

Thi các trò chơi nhỏ: Đi cà kheo, Đua Sân trung tâm
thuyền cạn, nhảy bao bố
Tập chương trình lửa trại
Sân trung tâm

BTC + trại sinh

Nghi ngơi, ăn cơm tối

Các trại

Các trại sinh

Chương trình lửa trại + thi hoá trang

Sân khấu trung tâm BTC + trại sinh

Sinh hoạt + giao lưu các tiểu trại

Các trại

Các trại sinh

Các trại

Các trại sinh

Các trại

Các trại sinh

Cột cờ trung tâm

BTC + trại sinh

Khu vực thị trấn

BTC + trại sinh

Sân trung tâm

BTC + Trại sinh

Sân trung tâm

BTC + trại sinh

Vệ sinh cá nhân, nghỉ, ngủ
Ngày 16/5/2010
Từ 5h đến Vệ sinh cá nhân, ăn sáng
5h30
Từ 5h 30 Nghi lễ chào cờ buổi sáng
đến 5h 45
Từ
6h45 Trò chơi lớn + thi nấu cơm
đến 8h 15
Từ
8h15 Thi cắm trại nhanh
đến 9h
Từ 9h đến Tổng kết
9h 30
Từ 9h 30 Hạ trại, dọn vệ sinh, kết thúc hội trại
đến 10h30

BTC + trại sinh

...
Chương trình chi tiết hội trại : Mừng sinh nhật Bác
Thời gian Nội dung Địa điểm Người thực hiện Ghi chú
Ngày 14/5/2010
Từ 7h đến
11h
Các đơn vị tập trung dựng trại Sân vận động Các đoàn về tham gia hội trại
Từ 11h đến
13h
Các đơn vị ăn cơm và nghỉ trưa Các trại Nt
Từ 13h đến
15h 30
Các đơn vị tiếp tục dựng trại trang trí
trại
Các trại Nt
Từ 15h30
đến 16h
Làm lễ nhập trại Cổng trại TW BTC hội trại
Từ 16h đến
17h30
Chấm trại Các trại BTC hội trại
Từ 17h30
đến 19h
Nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân, ăn cơm tối Các trại Các trại sinh
Từ 19h15
đến 21h30
Tổ chức lễ tuyên dương TN tiên tiến +
sinh hoạt văn nghệ
Sân khấu trung tâm BTC hội trại
Từ 21h30
đến 22h
Sinh hoạt các tiểu trại Các trại Các trại sinh
Sau 22h Vệ sinh cá nhân, nghỉ, ngủ Các trại Các trại sinh
Ngày 15/5/2010
Từ 5h15
đến 6h 45
Vệ sinh cá nhân, ăn sáng Các trại Các trại sinh
Từ 6h 45
đến 7h
Tập trung làm nghi thức chào cờ Cột cờ trung tâm BTC hội trại
Từ 7h đến
11h
Thi các trò chơi nhỏ: Kéo co, đổ nước vào
chai, đẩy gậy, đá bóng tình yêu
Sân trung tâm BTC + Trại sinh
Chương trình hội trại - Trang 2
Chương trình hội trại - Người đăng: xuanhung23
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chương trình hội trại 9 10 276