Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH HỌP BAN THƯỜNG VỤ

Được đăng lên bởi kasonnhi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH HỌP BAN THƯỜNG VỤ
thông qua kế hoạch phòng không nhân dân
của đồng chí Phó Chủ tịch ubnd huyện.
----------------------I- Chương trình Hội nghị Ban Thường vụ
1- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Văn phòng Huyện ủy.
2- Quán triệt chỉ thị, nhiệm vụ của cấp trên
3- Báo cáo kế hoạch phòng không nhân dân của đ/c Phó Chủ tịch UBND
huyện.
4- Hội nghị thảo luận
5- Kết luận và phân công.
II- Thứ tự nội dung
1- Tuyên bố lý do
- Để thực hiện âm mưu “DBHB - BLLĐ” nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ
nghĩa ở nước ta ngày càng quyết liệt hơn như khiêu khích biên giới, tiến công xâm
lược, kết hợp bạo loạn lật đổ, dùng máy bay rải truyền đơn chất nổ, tập kích không
quân dài ngày đánh phá ta quyết liệt, nhằm tiêu hao tiềm lực kinh tế, chính trị quốc
phòng của ta, chấp hành chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện phòng không
nhân dân trong khu vực phòng thủ, nhằm đập tan mọi âm mưu phá hoại của địch,
hôm nay Ban Thường vụ Huyện ủy họp phiên bất thường thông qua kế hoạch
phòng không nhân dân của đồng chí Phó Chủ tịch huyện và bàn một số nội dung
biện pháp lãnh đạo
Tổng số Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy
Có mặt:……………………………………..đ/c
Vắng mặt:……………………………………đ/c
Lý do………………………………………….đ/c
Chủ trì hội nghị đồng chí Bí thư:
Thư ký đồng chí…………………………..
Chương trình Hội nghị
1- Quán triệt chỉ thị nhiệm vụ của cấp trên.
2- Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua kế hoạch phòng không nhân
dân (PCT).
3- Hội nghị thảo luận
Qua nghe đồng chí Phó Chủ tịch thông qua kế hoạch phòng không nhân dân
đề nghị các đồng chí UVBTV Huyện ủy phát biểu, những nội dung đã nhất trí
không nói lại, tập trung vào những nội dung bổ sung, điều chỉnh, chú ý ngắn gọn,
không giải thích dài, vấn đề cần tập là biện pháp lãnh đạo, đề nghị các đồng chí tập
trung cho mấy vấn đề sau:
Đánh giá nhận định về phòng không của địch như vậy đã được chưa; chú
trọng vào âm mưu thủ đoạn, khả năng đánh phá các hướng mũi tập kích như vậy
đã chính xác chưa; cần làm rõ chỗ mạnh yếu của địch.
Nhiệm vụ phòng không nhân dân như trong kế hoạch đã được chưa, có gì bổ
sung.
Ý định tổ chức phòng không nhân dân của huyện như vậy đã được chưa , tập
trung chủ yếu về tổ chức các đài quan sát, công tác tổ chức sơ tán cho các cơ quan,

các xã, thị trấn đã đảm bảo chưa, công tác phòng tránh, ngụy trang cơ bản đã an
toàn chưa, tổ chức khắc phục hậu quả đã được chưa.
Công tác tổ chức chỉ đạo điều hành đã phù hợp chưa, tập trung vào tổ chức
đánh trả của các đơn vị phòng không.
Công tác tổ chức hiệp đồng bảo đảm đã đạt chưa; tập trung công ...
CHƯƠNG TRÌNH HỌP BAN THƯỜNG VỤ
thông qua kế hoạch phòng không nhân dân
của đồng chí Phó Chủ tịch ubnd huyện.
-----------------------
I- Chương trình Hội nghị Ban Thường vụ
1- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Văn phòng Huyện ủy.
2- Quán triệt chỉ thị, nhiệm vụ của cấp trên
3- Báo cáo kế hoạch phòng không nhân dân của đ/c Phó Chủ tịch UBND
huyện.
4- Hội nghị thảo luận
5- Kết luận và phân công.
II- Thứ tự nội dung
1- Tuyên bố lý do
- Đ thực hiện âm mưu “DBHB - BLLĐ” nhằm xóa bỏ chế đ hội chủ
nghĩa nước ta ngày càng quyết liệt hơn như khiêu kch biên giới, tiến công m
lược, kết hợp bạo loạn lật đổ, dùng máy bay rải truyền đơn chất nổ, tập kích không
quân dài ngày đánh phá ta quyết liệt, nhằm tiêu hao tiềm lực kinh tế, chính trị quốc
phòng của ta, chấp hành chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện phòng không
nhân dân trong khu vực phòng thủ, nhằm đập tan mọi âm mưu phá hoại của địch,
hôm nay Ban Thường vụ Huyện ủy họp phiên bất thường thông qua kế hoạch
phòng không nhân dân của đồng chí Phó Chủ tịch huyện bàn một số nội dung
biện pháp lãnh đạo
Tổng số Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy
Có mặt:……………………………………..đ/c
Vắng mặt:……………………………………đ/c
Lý do………………………………………….đ/c
Chủ trì hội nghị đồng chí Bí thư:
Thư ký đồng chí…………………………..
Chương trình Hội nghị
1- Quán triệt chỉ thị nhiệm vụ của cấp trên.
2- Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua kế hoạch phòng không nhân
dân (PCT).
3- Hội nghị thảo luận
Qua nghe đồng chí Phó Chủ tịch thông qua kế hoạch phòng không nhân dân
đề nghị các đồng chí UVBTV Huyện ủy phát biểu, những nội dung đã nhất trí
không nói lại, tập trung vào những nội dung bổ sung, điều chỉnh, chú ý ngắn gọn,
không giải thích dài, vấn đề cần tập là biện pháp lãnh đạo, đề nghị các đồng chí tập
trung cho mấy vấn đề sau:
Đánh giá nhận đnh v phòng không của địch như vậy đã được chưa; chú
trọng vào âm mưu thủ đoạn, khả năng đánh phá các hướng mũi tập kích như vậy
đã chính xác chưa; cần làm rõ chỗ mạnh yếu của địch.
Nhiệm vụ phòng không nhân dân như trong kế hoạch đã được chưa, có bổ
sung.
Ý định tổ chức phòng không nhân dân của huyện như vậy đã được chưa , tập
trung chủ yếu về tổ chức các đài quan sát, công tác tổ chức sơ tán cho các quan,
CHƯƠNG TRÌNH HỌP BAN THƯỜNG VỤ - Trang 2
CHƯƠNG TRÌNH HỌP BAN THƯỜNG VỤ - Người đăng: kasonnhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH HỌP BAN THƯỜNG VỤ 9 10 281