Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi thevinhpy1986-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG

4.1 Kh¸i qu¸t ch¬ng tr×nh
CÊu tróc ch¬ng tr×nh lo¹i 2, sè m«n häc vµ sè ®¬n vÞ häc tr×nh Ýt nhÊt ngêi häc ph¶i hoµn
thµnh ®Ó ®îc xÐt tèt nghiÖp bao gåm:
* C¸c m«n chung:

TriÕt häc:

6 §VHT

Ngo¹i Ng÷:

14 §VHT

* C¸c m«n häc b¾t buéc:

41 §VHT tèi thiÓu bao gåm c¶ lý thuyÕt vµ thùc hµnh

* C¸c m«n häc lùa chän:

9 §VHT tèi thiÓu bao gåm c¶ lý thuyÕt vµ thùc hµnh

* LuËn v¨n:

20 §VHT

Cấu trúc
chương
trình
Loại 2

Khối lượng
(đvht)
87

Khối lượng chương trình đào tạo thạc sĩ
Phần 1
Phần 2
Kiến thức chung Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
20
(bắt buộc: 35, lựa chọn: 12)

Phần 3
Luận văn
20

C¸c häc viªn ®îc giao ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp vµo ®Çu häc kú 3. Mçi häc viªn ph¶i thùc
hiÖn mét ®Ò tµi luËn v¨n riªng do Khoa giao hoÆc häc viªn tù ®Ò xuÊt theo híng chuyªn ngµnh
m×nh a thÝch nhng ph¶i ®îc Héi ®ång cña TiÓu ban Cao häc ngµnh th«ng qua ®Ò c¬ng tríc khi
giao ®Ò tµi luËn v¨n.
4.2. Danh môc ch¬ng tr×nh ®µo t¹o th¹c sÜ
M· sè m«n häc

PhÇn ch÷

Khèi lîng (§VHT)

PhÇn sè

Tªn m«n häc

Tổng số

Lý

Thực

th

hành,

uy

thảo luận

ết

§HTH
§HNN
MTCL
Mtqt
MTTN

501
502

503
504
505

C¸c m«n chung
TriÕt häc
TiÕng Anh
C¸c m«n b¾t buéc
ChiÕn lîc vµ chÝnh s¸ch m«i trêng
Quan tr¾c vµ kiÓm so¸t m«i trêng
kh«ng khÝ vµ níc lôc ®Þa
Tµi nguyªn m«i trêng ViÖt Nam vµ
chiÕn lîc ph¸t triÓn bÒn v÷ng

20
6
14
35
3
3

3
3

3

3

506
507
508

Quy ho¹ch m«i trêng
To¸n øng dông trong m«i trêng
ViÔn th¸m øng dông trong m«i tr-

3
3
3

3
1,5
2

1,5
1

509
510

êng
HÖ thèng th«ng tin §Þa lý
M« h×nh ho¸ trong qu¶n lý m«i tr-

3
4

2
2

1
2

MTCN

511

êng
C«ng nghÖ sinh häc øng dông trong

4

2

2

MTSM
MTPT

512
513

M«i trêng
Sinh th¸i m«i trêng
Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch M«i trêng

3
3
12/18
3
3
3

3
2

1

3
3
2

1

3
3
3

2
2
3

MTQM
MTTO
MTVT
MTHd
MTMQ

MTSP
MT§C
MTQV
MTQC
MTQH
MTVS

514
515
516
517
518
519

C¸c m«n tù chän
Sinh th¸i ph¸t triÓn
§Þa chÊt m«i trêng *
Toµn cÇu ho¸ vµ c¸c vÊn ®Ò vÒ m«i
trêng
Sinh th¸i c¶nh quan
Quy ho¹ch sö dông ®Êt
VÖ sinh m«i trêng vµ søc khoÎ céng

®ång *
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Tæng céng khung ®µo t¹o th¹c sÜ khmt

1
1

20
87

Ghi chó: *: C¸c häc viªn ®· häc cö nh©n KHMT kh«ng ®îc chän nh÷ng häc phÇn nµy v× ®· häc
trong ch¬ng tr×nh ®¹i häc.
Vi

4.3. KÕ ho¹ch ch¬ng tr×nh ®µo t¹o

Tªn m«n häc

M· sè

§HTH 50
1
§HNN 50
2

Các môn chung
TriÕt häc
TiÕng Anh

C¸c m«n b¾t buéc
MTCL 503 ChiÕn lîc vµ chÝnh s¸ch m«i trêng
MTTN 504 Tµi nguyªn m«i trêng ViÖt Nam vµ
chiÕn lîc ph¸t triÓn bÒn v÷ng...
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG
4.1 Kh¸i qu¸t ch¬ng tr×nh
CÊu tróc ch¬ng tr×nh lo¹i 2, m«n häc ®¬n häc tr×nh Ýt nhÊt ngêi häc ph¶i hoµn
thµnh ®Ó ®îc xÐt tèt nghiÖp bao gåm:
* C¸c m«n chung: TriÕt häc: 6 §VHT
Ngo¹i Ng÷: 14 §VHT
* C¸c m«n häc b¾t buéc: 41 §VHT tèi thiÓu bao gåm c¶ lý thuyÕt vµ thùc hµnh
* C¸c m«n häc lùa chän: 9 §VHT tèi thiÓu bao gåm c¶ lý thuyÕt vµ thùc hµnh
* LuËn v¨n: 20 §VHT
Cấu trúc
chương
trình
Khối lượng
(đvht)
Khối lượng chương trình đào tạo thạc sĩ
Phần 1
Kiến thức chung
Phần 2
Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
Phần 3
Luận văn
Loại 2 87 20 (bắt buộc: 35, lựa chọn: 12) 20
C¸c häc viªn ®îc giao ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp vµo ®Çu häc kú 3. Mçi häc viªn ph¶i thùc
hiÖn mét ®Ò i luËn v¨n riªng do Khoa giao hoÆc häc viªn ®Ò xuÊt theo híng chuyªn ngµnh
m×nh a thÝch nhng ph¶i ®îc Héi ®ång cña TiÓu ban Cao häc ngµnh th«ng qua ®Ò c¬ng tríc khi
giao ®Ò tµi luËn v¨n.
4.2. Danh môc ch¬ng tr×nh ®µo t¹o th¹c sÜ
M· sè m«n häc
Tªn m«n häc
Khèi lîng (§VHT)
PhÇn ch÷ PhÇn sè
Tổng số
th
uy
ết
Thực
hành,
thảo luận
C¸c m«n chung
20
§HTH
501
TriÕt häc
6
§HNN
502
TiÕng Anh
14
C¸c m«n b¾t buéc
35
MTCL
503
ChiÕn lîc vµ chÝnh s¸ch m«i trêng
3 3
Mtqt
504
Quan tr¾c vµ kiÓm so¸t m«i trêng
kh«ng khÝ vµ níc lôc ®Þa
3 3
MTTN
505
Tµi nguyªn m«i trêng ViÖt Nam vµ
chiÕn lîc ph¸t triÓn bÒn v÷ng
3 3
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Trang 2
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Người đăng: thevinhpy1986-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 9 10 251