Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình Kiểm soát nội bộ

Được đăng lên bởi minhnguyen111
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUÝ II/2011 (THÁNG 4, 5, 6)
Stt

Nội dung Chỉ tiêu, Công
việc chính

Trách nhiệm
thực hiện
Chính

1.

xét quy chế kiểm soát
nội bộ
 Soạn thảo QT quản lý rủi ro
lấy ý kiến các TBP/QĐX
thông qua và trình Giám đốc
phê duyệt ban hành

2.

Thống nhất và triển khai quy
định báo cáo và cung cấp
thông tin nội bộ

Minh

3.

Triển khai hệ thống KSNB

Minh

Cách thức thực hiện

Hỗ trợ

 Soát

Thời
gian
hoàn
thành

 Soát

Minh

A.Lựu

xét, chỉnh sửa quy chế kiểm soát nội bộ và lấy ý kiến các
TBP/QĐX thông qua.
 Soạn thảo QT quản lý rủi ro lấy ý kiến các TBP/QĐX thông qua
050511
 Trình Giám đốc phê duyệt ban hành

Soạn thảo quy định báo cáo nội bộ & cung cấp thông tin nội bộ
ý kiến các TBP/QĐX thông qua trình Giám đốc phê duyệt ban
A.Lựu
290411
A.Hoàng hành
 Soạn thảo các form mẫu phục vụ kiểm soát và báo cáo
 Triển khai quy chế kiểm soát nội bộ
 Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm soát tại BP/PX
 Tổ chức Kiểm soát hệ thống (căn cứ hệ thống QT,QĐ của SOVI, kết
quả đánh giá nội bộ/khách hàng/bên thứ ba và chỉ đạo của lãnh đạo)
 Kiểm soát việc tuân thủ các QT, QĐ của Sovi (thuộc hệ thống ISO, 5S,
SA 8000 lẫn các QT, QĐ khác)
 Định kỳ hàng tháng, các TBP/QĐX phải tiến hành tự rà soát, kiểm tra,
đánh giá sự tuân thủ hệ thống của BP/PX mình phụ trách.
Từ ngày
 Kiểm soát tiến độ giải quýêt các vấn đề phát sinh của các BP/PX
Các
050511
TBP/
 Kiểm soát việc tổ chức thực hiện các hành động khắc phục + xử lý
trở về
QĐX
khiếu nại khách hàng + quản lý định mức của các BP/PX, đánh giá tiến
sau
độ và báo cáo kết quả
 Lập các văn bản góp ý, HĐPK nếu các BP/PX thực hiện không đúng
tiến độ
 Các TBP/ QĐX tự kiểm soát việc tuân thủ của BP/PX mình quản lý.
 Thống nhất với các TBP/QĐX và đề xuất giải pháp khắc phục hệ
thống
 Báo cáo các rủi ro mang tính hệ thống và đề xuất giải pháp với lãnh
đạo phụ trách.


 Lấy

Page 1 of 2

Kết quả, tiến
độ thực hiện/
lý do chưa
hoàn thiện

Hồ sơ
kèm
theo

Stt

Nội dung Chỉ tiêu, Công
việc chính

Trách nhiệm
thực hiện
Chính Hỗ trợ

Thời
gian
hoàn
thành

Cách thức thực hiện
 Nhận

4.

Kiểm soát vấn đề phát sinh
và HĐKP

Minh

Các
TBP/
QĐX

thông tin và kiểm soát việc thực hiện của các BP/PX
 Nhận chỉ đạo của lãnh đạo và kiểm soát việc thực thi
 Kiểm soát việc thực hiện HĐKP-PN của các BP/PX
Khi
 Kiểm soát việc ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng của các BP/PX phát
sinh
liên quan.
 Báo cáo kiểm soát tiến độ giải quýêt các vấn đề phát sinh của các
BP/PX
CV.KSNB

GIÁM ĐỐC DUYỆT

NGUYỄN XUÂN MINH

Page 2 ...
CHƯƠNG TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUÝ II/2011 (THÁNG 4, 5, 6)
Stt
Nội dung Chỉ tiêu, Công
việc chính
Trách nhiệm
thực hiện
Cách thức thực hiện
Thời
gian
hoàn
thành
Kết quả, tiến
độ thực hiện/
lý do chưa
hoàn thiện
Hồ sơ
kèm
theo
Chính Hỗ trợ
1.
Soát xét quy chế kiểm soát
nội bộ
Soạn thảo QT quản lý rủi ro
lấy ý kiến các TBP/QĐX
thông qua và trình Giám đốc
phê duyệt ban hành
Minh A.Lựu
Soát xét, chỉnh sửa quy chế kiểm soát nội bộ lấy ý kiến các
TBP/QĐX thông qua.
Soạn thảo QT quản lý rủi ro lấy ý kiến các TBP/QĐX thông qua
Trình Giám đốc phê duyệt ban hành
050511
2.
Thống nhất và triển khai quy
định báo cáo và cung cấp
thông tin nội bộ
Minh
A.Lựu
A.Hoàng
Soạn thảo quy định báo cáo nội bộ & cung cấp thông tin nội bộ
Lấy ý kiến các TBP/QĐX thông qua trình Giám đốc phê duyệt ban
hành
Soạn thảo các form mẫu phục vụ kiểm soát và báo cáo
290411
3. Triển khai hệ thống KSNB Minh
Các
TBP/
QĐX
Triển khai quy chế kiểm soát nội bộ
Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm soát tại BP/PX
Tổ chức Kiểm soát hệ thống (căn c hệ thống QT,QĐ của SOVI, kết
quả đánh giá nội bộ/khách hàng/bên thứ ba và chỉ đạo của lãnh đạo)
Kiểm soát việc tuân thủ các QT, QĐ của Sovi (thuộc hệ thống ISO, 5S,
SA 8000 lẫn các QT, QĐ khác)
Định kỳ hàng tháng, các TBP/QĐX phải tiến hành tự rà soát, kiểm tra,
đánh giá sự tuân thủ hệ thống của BP/PX mình phụ trách.
Kiểm soát tiến độ giải quýêt các vấn đề phát sinh của các BP/PX
Kiểm soát việc tổ chức thực hiện c hành động khắc phục + xử lý
khiếu nại khách hàng + quản lý định mức của các BP/PX, đánh giá tiến
độ và báo cáo kết quả
Lập các văn bản góp ý, HĐPK nếuc BP/PX thực hin không đúng
tiến độ
Các TBP/ QĐX tự kiểm soát việc tuân thủ của BP/PX mình quản lý.
Thống nhất với các TBP/QĐX đề xuất giải pháp khắc phục hệ
thống
Báo cáo các rủi ro mang tính hệ thống đề xuất giải pháp với lãnh
đạo phụ trách.
Từ ngày
050511
trở về
sau
Page 1 of 2
Chương trình Kiểm soát nội bộ - Trang 2
Chương trình Kiểm soát nội bộ - Người đăng: minhnguyen111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chương trình Kiểm soát nội bộ 9 10 965