Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VỀ "PHÁT TRIỂN VĂN HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ NHÀ TRƯỜNG VỚI VĂN HỌC GIAI ĐOẠN 2013-2020"

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 172 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
------Số: 34/CTr-BGDĐT-HNVVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
GIỮA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VỀ "PHÁT TRIỂN VĂN
HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ NHÀ TRƯỜNG VỚI VĂN HỌC GIAI ĐOẠN 2013-2020"
Thực hiện Nghị quyết số 23/NQTW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát
triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới" và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Kết
luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về Đề án "Đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Nhà văn
Việt Nam xây dựng chương trình phối hợp "Phát triển văn học trong nhà trường và nhà trường với văn
học giai đoạn 2013-2020", cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Góp phần xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục, sách giáo khoa, đặc biệt là
nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Việt và Ngữ văn trong nhà trường; Giáo dục thẩm mỹ, nâng
cao năng lực cảm thụ và thưởng thức văn học cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.
2. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội nhà văn Việt Nam nhằm
phát triển văn học trong nhà trường và nhà trường với văn học, trong đó chú trọng đề tài giáo dục và
đào tạo, xây dựng các hình tượng về nhà giáo, tuyên truyền chủ trương xã hội học tập, góp phần giáo
dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, tình yêu văn chương cho các thế hệ học sinh.
3. Phát hiện và bồi dưỡng những học sinh, sinh viên có năng khiếu văn chương trong nhà trường.
II. NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động có kế hoạch mời Hội nhà văn cộng tác nghiên cứu việc đổi mới
nội dung chương trình, phương pháp dạy học và cách đánh giá kết quả học tập của học sinh trong
môn Ngữ văn, cụ thể là:
a) Nhận xét, đánh giá về những ưu điểm và hạn chế của việc dạy học Ngữ văn trong nhà trường hiện
nay thông qua văn bản chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn (giai đoạn 2002-2015).
b) Góp ý cho Bộ Giáo dục và Đào tạo về định hướng, xây dựng chương trình và sách giáo khoa môn
Ngữ văn những năm sau 2015.
Giới thiệu các nhà văn có uy tín, kinh nghiệm và đủ điều kiện, khả năng tham gia biên soạn, góp ý cho
chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn các cấp để Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.
Phối hợp với Bộ G...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 34/CTr-BGDĐT-HNVVN Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
GIỮA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VỀ "PHÁT TRIỂN VĂN
HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ NHÀ TRƯỜNG VỚI VĂN HỌC GIAI ĐOẠN 2013-2020"
Thực hiện Nghị quyết số 23/NQTW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát
triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới" và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Kết
luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về Đề án "Đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Nhà văn
Việt Nam xây dựng chương trình phối hợp "Phát triển văn học trong nhà trường và nhà trường với văn
học giai đoạn 2013-2020", cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Góp phần xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục, sách giáo khoa, đặc biệt là
nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Việt và Ngữ văn trong nhà trường; Giáo dục thẩm mỹ, nâng
cao năng lực cảm thụ và thưởng thức văn học cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.
2. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội nhà văn Việt Nam nhằm
phát triển văn học trong nhà trường và nhà trường với văn học, trong đó chú trọng đề tài giáo dục và
đào tạo, xây dựng các hình tượng về nhà giáo, tuyên truyền chủ trương xã hội học tập, góp phần giáo
dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, tình yêu văn chương cho các thế hệ học sinh.
3. Phát hiện và bồi dưỡng những học sinh, sinh viên có năng khiếu văn chương trong nhà trường.
II. NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động có kế hoạch mời Hội nhà văn cộng tác nghiên cứu việc đổi mới
nội dung chương trình, phương pháp dạy học và cách đánh giá kết quả học tập của học sinh trong
môn Ngữ văn, cụ thể là:
a) Nhận xét, đánh giá về những ưu điểm và hạn chế của việc dạy học Ngữ văn trong nhà trường hiện
nay thông qua văn bản chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn (giai đoạn 2002-2015).
b) Góp ý cho Bộ Giáo dục và Đào tạo về định hướng, xây dựng chương trình và sách giáo khoa môn
Ngữ văn những năm sau 2015.
Giới thiệu các nhà văn có uy tín, kinh nghiệm và đủ điều kiện, khả năng tham gia biên soạn, góp ý cho
chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn các cấp để Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.
Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức một số hội thảo khoa học về dạy và học văn.
2. Tạo điều kiện giúp các nhà văn, nhà thơ tìm hiểu thực tế trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục
để có những tác phẩm có giá trị về đề tài giáo dục và đào tạo, về hình tượng nhà giáo. Khuyến khích
các nhà trường, các cơ sở giáo dục tổ chức giao lưu văn học giữa nhà văn, nhà thơ với giáo viên, học
sinh, sinh viên, nhằm mở rộng hiểu biết về văn học, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học
Ngữ văn.
3. Phối hợp tổ chức một số sự kiện văn học, trại sáng tác cho các cây bút chuyên nghiệp và không
chuyên là các thầy, cô giáo, cán bộ công tác trong ngành giáo dục và đào tạo; mở lớp bồi dưỡng sáng
tác văn học cho giáo viên và học sinh, sinh viên ở Hà Nội và các địa phương theo điều kiện, tình hình
cụ thể.
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VỀ "PHÁT TRIỂN VĂN HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ NHÀ TRƯỜNG VỚI VĂN HỌC GIAI ĐOẠN 2013-2020" - Trang 2
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VỀ "PHÁT TRIỂN VĂN HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ NHÀ TRƯỜNG VỚI VĂN HỌC GIAI ĐOẠN 2013-2020" - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VỀ "PHÁT TRIỂN VĂN HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ NHÀ TRƯỜNG VỚI VĂN HỌC GIAI ĐOẠN 2013-2020" 9 10 122