Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình và các hoạt động giáo dục

Được đăng lên bởi luongsuthptlqddaknong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiêu chuẩn 3: Chương trình và các hoạt động giáo dục.
Tiêu chí 1: Nhà trường thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục và có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; tổ chức
hiệu quả các hoạt động dự giờ, thăm lớp, phong trào hội giảng trong giáo viên để cải tiến phương pháp dạy học và tổ
chức cho học sinh tham gia các hoạt động tập thể.
a) Mô tả thực trạng: Nhà trường luôn thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục và có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và
kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Nhà trường luôn tiếp nhận các em học sinh khuyết tật
thuộc các Trung tâm PHCN trẻ tàn tật Thụy An, Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An, mỗi năm có khoảng
trên dưới hai mươi em tham gia học hòa nhập tại trường. Các em học sinh tàn tật được tham gia học tập theo đúng Quy định
về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật.
Hàng năm, nhà trường tổ chức Hội giảng nhân dịp các đợt thi đua lớn như: Thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2011, ngày thành lập Đoàn 26-3 và ngày ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. Bên cạn đó, nhà trường còn tổ chức các cuộc thi làm đồ
dùng giảng dạy, thi viết chữ đẹp, thi thiết kế giáo án điện tử nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
Ban giám hiệu liên tục dự giờ đột xuất các lớp học để đánh giá giáo viên, nề nếp học sinh, đồng thời bồi dưỡng chuyên môn
cho giáo viên.
Thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh như: Thi văn nghệ, thi báo tường, báo ảnh, thi đá bóng mini, thi
biểu diễn các trò chơi dân gian nhân dịp 20-11 và dịp 26-3. Tổ chức cho học sinh khá giỏi đi thăm quan Thủ đô Hà Nội vào
cuối năm học để động viên khen thưởng các em.
Kế hoạch năm học và các chỉ tiêu thi đua được công khai với toàn thể giáo viên và được cụ thể hóa theo hàng tuần, hààng
tháng rồi thể hiện trên bảng tin nhà trường để toàn thể giáo viên nắm rõ và thực hiện. Hàng tháng, thông qua cuộc họp HĐSP
nhà trường, Ban giám hiệu đánh giá việc thực hiện kế hoạch, lấy ý kiến giáo viên và chỉ đạo thực hiện kế hoạch tháng tiếp
theo.
b) Điểm mạnh: Nhà trường chủ động vạch kế hoạch theo đúng nhiệm vụ năm học và kế hoạch thời gian năm học theo Quy
định của cấp trên, sát với tình hình thực tế của trường, nội dung cụ thể, chi tiết theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Tích
cực thực hiện các hoạt động để bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và giáo dục học sinh.
c) Điểm yếu: Do kinh phí hạn chế cho nên chi phí cho công tác tổ chức việc chi bồi dưỡng cho cán bộ và giáo viên tham gia
các hoạt động ch...
Tiêu chun 3: Chương trình và c hoạt đng giáo dc.
Tiêu chí 1: Nhà trường thc hin đy đ chương tnh giáo dc và có kế hoạch thc hin nhiệm v năm học; t chc
hiu quả các hoạt đng d gi, thăm lp, phong trào hi ging trong giáo viên đ ci tiến phương pháp dạy học và t
chức cho hc sinh tham gia các hot động tp th.
a) Mô t thc trạng: N trưng ln thc hiện đy đ chương trình giáo dục và có kế hoạch thc hiện nhiệm vnăm hc và
kế hoch thi gian năm hc theo quy đnh của B Giáo dục & Đào to. Nhà trưng luôn tiếp nhn các em hc sinh khuyết tật
thuc các Trung tâm PHCN tr tàn tật Thy An, Trung tâm nuôi dưỡng ngưi già và trẻ tàn tt Thụy An, mi năm có khong
trên dưới hai mươi em tham gia hc hòa nhp ti trường. Các em học sinh tàn tt đưc tham gia hc tập theo đúng Quy đnh
v giáo dục hòa nhp dành cho ngưi tàn tt, khuyết tật.
Hàng năm, nhà trưng t chc Hi ging nhân dịp các đt thi đua ln như: Thi đua chào mng ngày nhà go Việt Nam 20-
11, ngày thành lập Đoàn 26-3 và ngày ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. Bên cn đó, nhà trường còn tổ chc các cuc thi làm đ
dùng ging dạy, thi viết chữ đp, thi thiết kế go án đin tử nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo vn.
Ban giám hiu liên tc dgiờ đt xuất các lp hc đđánh giá go vn, n nếp hc sinh, đng thi bồi dưng chuyên môn
cho giáo viên.
Thưng xuyên t chức các hot động tp thể cho hc sinh như: Thi văn ngh, thi báo tưng, báo ảnh, thi đá bóng mini, thi
biu din các trò chơi dân gian nhân dp 20-11 và dp 26-3. Tchức cho hc sinh khá giỏi đi thăm quan Thủ đô Hà Ni vào
cui năm hc đ động vn khen thưng các em.
Kế hoạch năm học và các chỉ tiêu thi đua đưc công khai vi toàn thể go viên và được cthể hóa theo hàng tuần, hààng
tháng ri th hiện tn bng tin nhà trưng đ toàn th go viên nm rõ và thực hin. Hàng tháng, thông qua cuộc hp HĐSP
nhà trưng, Ban gm hiu đánh giá vic thc hiện kế hoạch, ly ý kiến go viên và chỉ đạo thc hiện kế hoch tháng tiếp
theo.
b) Đim mnh: Nhà trưng chủ đng vch kế hoch theo đúng nhim vụ năm hc và kế hoch thời gian năm hc theo Quy
đnh ca cp trên, sát vi tình hình thực tế ca trưng, ni dung cụ th, chi tiết theo tng ngày, tng tuần, tng tháng. Tích
cc thc hiện các hot đng đ bồi dưỡng chuyên môn nghip vcho giáo viên và go dục học sinh.
c) Điểm yếu: Do kinh p hn chế cho nên chi phí cho công tác t chc việc chi bi dưỡng cho cán bộ và go vn tham gia
các hoạt động chuyên môn cũng như vic chi thưng cho các cuc thi go viên và học sinh rt hạn chế nênnh hưởng đến
đáng k đến kết qu các hot đng go dc trong nhà trưng.
d) Kế hoch ci tiến chất lưng: Tiết kim nguồn ngân ch, huy đng Xã hi hóa go dc đ tp trung vào công tác t chc
các hot động go dục cnh của giáo vn và hc sinh.
Tiêu chí 2: Nhà trưng xây dng kế hoạch phcp go dục tiu học đúng đ tuổi và trin khai thực hin hiu qu.
a) Mô tả thc trng: Nhà trường có đồng chí Hiệu phó chuyên môn phụ trách công tác phổ cập giáo dục, chu trách nhim
xây dng kế hoạch và tổ chc thc hin. Trường có đồng chí giáo viên làm công tác phổ cp giáo dc có trách nhiệm thu
thp thông tin tgiáo viên chủ nhiệm các lp, đng thi phi hp với Trm y tế, Ban tư pháp ca xã đly sliu trem 0
tui mới sinh, phi hợp với các Trưng thôn đđiu tra độ tuổi, giới tính, thành phn gia đình, trình độ hc vn..v..v..nhm
thu thp đvà đúng s liu cần thiết phục v cho công tác ph cập go dc
b) Đim mnh: Tng luôn đt chun vcông tác ph cập giáo dc đúng đ tui và chng mù chữ.
c) Đim yếu: Do đa bàn xã rất rng gồm 11 thôn vi 8000 dân, xã có nhiều cơ quan đơn v nên nhiều h gia đình tạm trú,
nhiu gia đình chuyn đi, chuyn đến do thay đi đơn vcông tác, có nhiều đi tưng người tàn tt, tr em tàn tt thuc các
Trung tâm. Do vy vic nắm bắt, thu thập s liệu đ báo cáo rt khó cập nhật và chính xác.
Chương trình và các hoạt động giáo dục - Trang 2
Chương trình và các hoạt động giáo dục - Người đăng: luongsuthptlqddaknong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chương trình và các hoạt động giáo dục 9 10 811