Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình và kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy và không chính quy

Được đăng lên bởi Cong Dung
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 6546 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
HỆ CHÍNH QUY VÀ KHÔNG CHÍNH QUY
NĂM HỌC 2013 - 2014

CẦN THƠ, THÁNG 6 - NĂM 2013

MỤC LỤC

Trang

I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY........ 1
1. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐA KHOA
HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2013–2014 ................................................................. 1
2. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN
HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2013–2014 ................................................................14
3. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT
HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2013–2014 ................................................................18
4. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG
HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2013–2014 ................................................................34
5. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC
HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2013–2014 ................................................................44
6. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG
ĐA KHOA HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2013–2014..............................................52
7. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG
HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2013–2014 ................................................................61
8. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KỸ THUẬT Y HỌC
HỆ CHÍNH QUY CHUYÊN NGÀNH XÉT NGHIỆM NĂM HỌC 2013–2014........70
II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (CĐ LIÊN THÔNG
ĐH) HỆ CHÍNH QUY .............................................................................................77
9. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG ĐA
KHOA (CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC) HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC
2013–2014.................................................................................................................77
III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
HỆ TẬP TRUNG 4 NĂM ........................................................................................80
10. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐA KHOA
HỆ TẬP TRUNG 4 NĂM NĂM HỌC 2013–2014 ...................................................80
11. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BÁC SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN
HỆ TẬP TRUNG 4 NĂM NĂM HỌC 2013–2014 ...................................................89
12. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC
HỆ TẬP TRUNG 4 NĂM NĂM HỌC 2013–2014 ...................................................91
IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
HỆ VỪA LÀM VỪ...
BỘ Y T
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHOẠCH
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
HỆ CHÍNH QUY VÀ KNG CHÍNH QUY
NĂM HỌC 2013 - 2014
CẦN THƠ, THÁNG 6 - NĂM 2013
Chương trình và kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy và không chính quy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình và kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy và không chính quy - Người đăng: Cong Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
Chương trình và kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy và không chính quy 9 10 483