Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề giải phương trình vô tỉ

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1028 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
1. PHƯƠNG PHÁP LUỸ THỪA

Dạng 1 : Phương trình
Dạng 2: Phương trình
Dạng 3: Phương trình

 A ≥ 0( B ≥ 0)
A= B⇔
A = B
B ≥ 0
A=B⇔
2 Tổng quát:
A = B

2k

B ≥ 0
A=B⇔
2k
A = B

A ≥ 0

+) A + B = C ⇔ B ≥ 0
(chuyển về dạng 2)

 A + B + 2 AB = C
3
3
3
3
+) A + B = C ⇔ A + B + 3 A.B

(

3

)

A + 3 B = C (1)

và ta sử dụng phép thế : 3 A + 3 B = C ta được phương trình : A + B + 3 3 A.B.C = C (2)
Dạng 4:

3

A = B ⇔ A = B3 ;

2 k +1

A = B ⇔ A = B 2 k +1

Chú ý: - Phương trình (2) là phương trình hệ quả của ph tr (1).
- Phép bình phương 2 vế của một phương trình mà không có điều kiện cho 2 vế không âm là một
phép biến đổi hệ quả. Sau khi tìm được nghiệm ta phải thử lại.
Giải các phương trình sau:
1)

x2 − 4x + 6 = x + 4

2)

x 2 − 2x + 4 = 2 − x

3) ( x − 3) x 2 − 4 = x 2 − 9

4)

3x 2 − 9 x + 1 = x − 2

5)

x 2 − 3x + 2 − 3 − x = 0

6)

8)

4 − 1− x = 2 − x

9)

7) 3x − 3 3x − 1 = 5

16)

x + 5 + 3 x + 6 = 3 2 x + 11
x + 3 − 7 − x = 2x − 8
y − 14 − 12 − y = 0

18)

x 2 + 3x + 2 + x 2 + 6 x + 5 = 2 x 2 + 9 x + 7

10)
13)

(20)

3

11)
14)
17)

3

x +1 + 3 x + 2 + 3 x + 3 = 0
5 x − 1 − 3x − 2 − x − 1 = 0

3x 2 − 9 x + 1 = x − 2
3

12)
15)

x + 1 + 3 x − 1 = 3 5x
x −1 − x − 2 = x − 3
x + 2 − 3 − x = 5 − 2x

3x2 + 6x + 16 + x2 + 2x = 2 x2 + 2x + 4

19)

x +1 = x + 9 − 2

20)

x2 + 9 − x2 − 7 = 2

x + 3 + 3x + 1 = 2 x + 2 x + 2

 Nhận xét :
Nếu phương trình :

f ( x ) + g ( x ) = h ( x ) + k ( x ) Mà có : f ( x ) + h ( x ) = g ( x ) + k ( x ) , thì ta biến

đổi phương trình về dạng

f ( x ) − h ( x ) = k ( x ) − g ( x ) sau đó bình phương ,giải phương trình hệ

quả
(21)

x3 + 1
+ x + 1 = x2 − x + 1 + x + 3
x+3

 Nhận xét :
Nếu phương trình :
đổi

f ( x ) + g ( x ) = h ( x ) + k ( x ) Mà có : f ( x ) .h ( x ) = k ( x ) .g ( x ) thì ta biến

f ( x ) − h ( x ) = k ( x ) − g ( x ) sau đó bình phương ,giải phương trình hệ quả
2. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ

Dạng 1: Các phương trình có dạng :
∗ α A.B + β A.B + γ = 0 , đặt t = A.B ⇒ A.B = t 2

∗ α . f ( x ) + β . f ( x ) + γ = 0 , đặt t =
∗ α .( x − a )( x − b) + β ( x − a )

f ( x) ⇒ f ( x) = t 2

x −b
x −b
+ γ = 0 đặt t = ( x − a )
⇒ ( x − a)( x − b) = t 2
x−a
x−a

Chú ý:
∗ Nếu không có điều kiện cho t, sau khi tìm được x thì phải thử lại
Bài 1. Giải các phương trình sau:
7) 5 x 2 + 10 x + 1 = 7 − x 2 − 2 x
1) ( x + 1)( x + 4) = 5 x 2 + 5 x + 28

2)

( x − 3) 2 + 3x − 22 =

x 2 − 3x + 7

3) x( x + 5) = 23 x 2 + 5 x − 2 − 2

5) − 4 (4 − x)(2 + x) = x 2 − 2 x −...
Chun đ : M T S PH NG PP GI I PH NG TRÌNH VÔ T ƯƠ ƯƠ
1. PH NG PHÁP LU TH AƯƠ
D ng 1 : Ph ng trình ươ
0( 0)A B
A B
A B
=
=
D ng 2 : Ph ng trình ươ
2
0B
A B
A B
=
=
T ng quát:
2
2
0
k
k
B
A B
A B
=
=
D ng 3 : Ph ng trình ươ
0
) 0
2
A
A B C B
A B AB C
+ + =
+ + =
(chuy n v d ng 2)
+)
( )
3 3 3 3
3 3
3 .A B C A B A B A B C+ = + + + =
(1)
và ta s d ng phép th : ế
3 3
A B C+ =
ta đ c ph ng trìnhượ ươ :
3
3 . .A B A B C C+ + =
(2)
D ng 4:
3 2 1
3 2 1
;
k
k
A B A B A B A B
+
+
= = = =
Chú ý: - Ph ng trình (2) là ph ng trình h qu c a ph tr (1).ươ ươ
- Phép bình ph ng 2 v c a m t ph ng trình mà không có đi u ki n cho 2 v không âm là m tươ ế ươ ế
phép bi n đ i h qu . Sau khi tìm đ c nghi m ta ph i th l i.ế ượ
Gi i các ph ng trình sau: ươ
1)
2)
xxx =+ 242
2
3)
( )
943
22
=
xxx
4)
2193
2
=+ xxx
5)
0323
2
=+
xxx
6)
2193
2
=+ xxx
7)
51333
=
xx
8)
9)
333
511 xxx =++
10)
333
11265 +=+++ xxx
11)
0321
333
=+++++ xxx
12)
321 = xxx
13)
8273 =+ xxx
14)
012315 = xxx
15)
xxx 2532 =+
16)
01214 = yy
17)
4x2x2x2x16x6x3
222
++=++++
18)
7925623
222
++=+++++
xxxxxx
19)
291 +=+ xx
20)
279
22
=+ xx
(20)
3 3 1 2 2 2x x x x+ + + = + +
Nh n xét :
N u ph ng trình :ế ươ
( ) ( ) ( ) ( )
f x g x h x k x+ = +
Mà có :
( ) ( ) ( ) ( )
f x h x g x k x+ = +
, thì ta bi nế
đ i ph ng trình v d ng ươ
( ) ( ) ( ) ( )
f x h x k x g x =
sau đó bình ph ng ,gi i ph ng trình hươ ươ
qu
(21)
3
2
1
1 1 3
3
x
x x x x
x
+
+ + = + + +
+
Nh n xét :
N u ph ng trình :ế ươ
( ) ( ) ( ) ( )
f x g x h x k x+ = +
Mà có :
( ) ( ) ( ) ( )
. .f x h x k x g x=
thì ta bi nế
đ i
( ) ( ) ( ) ( )
f x h x k x g x =
sau đó bình ph ng ,gi i ph ng trình h quươ ươ
2. PH NG PHÁP Đ T N PHƯƠ
D ng 1: Các ph ng trình có d ng :ươ
. . 0A B A B
α β γ
+ + =
, đ t
2
. .t A B A B t= =
Chuyên đề giải phương trình vô tỉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề giải phương trình vô tỉ - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Chuyên đề giải phương trình vô tỉ 9 10 462