Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề

Được đăng lên bởi Trần Quốc Vinh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ
Tên đề tài: “Thực trạng tiêu thụ và tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm cá tra của các

doanh nghiệp ĐB SCL”
A. ĐIỂM TỔNG HỢP
Họ và tên sinh viên
Nguyễn Minh Tường

Mã số SV

Ngành đào tạo

0010410581

Quản Trị Kinh Doanh
Lớp QTKD 10A

Bằng số

Điểm
Bằng chữ

B. ĐIỂM CHI TIẾT
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Điểm

I. Hình thức của Chuyên đề (3 điểm)
1. Cấu trúc của Chuyên đề hợp lý, bố cục của từng phần rõ ràng, trình bày đúng quy định
(1,0 điểm).
2. Trích dẫn và trình bày tài liệu tham khảo, hình vẽ, bảng, biểu rõ ràng và đúng qui định
(1,0 điểm).
3. Ngôn ngữ trong sáng, văn phong rõ ràng, mạch lạc, lỗi chính tả, lỗi in ấn, lỗi đặt câu
không đáng kể (không quá 10 lỗi) (1,0 điểm).
II. Nội dung Chuyên đề (7 điểm)
1. Đặt vấn đề: Nêu được tính cấp thiết và xác định mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu một cách
rõ ràng hợp lý (1,5 điểm).
2. Phương pháp nghiên cứu: Biết vận dụng các phương pháp nghiên cứu hiện đại, phù hợp
với mục tiêu nghiên cứu đề ra (1,5 điểm).
3. Nội dung nghiên cứu: Khối lượng công việc nhiều, tư liệu phong phú, chính xác, phù hợp
mục đích nghiên cứu, nhận xét xác đáng, tính tổng hợp cao (2,0 điểm).
4. Kết quả nghiên cứu: (1,0 điểm).
•

Kết quả thu được đáp ứng mục tiêu đã đề ra (0,5 điểm).

•

Chính xác, có tính mới mẻ, sáng tạo, có giá trị về mặt thực tiễn, mặt khoa học (0,5
điểm).

5. Kết luận – kiến nghị: (1,0 điểm)
•

Kết luận ngắn ngọn, súc tích, đáp ứng được mục tiêu đề ra, phù hợp với kết quả thu
được (0,5 điểm).

•

Kiến nghị khả thi, phù hợp với phạm vi nghiên cứu (0,5 điểm).
GVHD
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Xuân Viễn

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ
Tên đề tài: “Thực trạng tiêu thụ và tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm cá tra của các
doanh nghiệp ĐB SCL
A. ĐIỂM TỔNG HỢP
Họ và tên sinh viên Mã số SV Ngành đào tạo
Điểm
Bằng số Bằng chữ
Nguyễn Minh Tường 0010410581
Quản Trị Kinh Doanh
Lớp QTKD 10A
B. ĐIỂM CHI TIẾT
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Điểm
I. Hình thức của Chuyên đề (3 điểm)
1. Cấu trúc của Chuyên đề hợp lý, bố cục của từng phần ràng, trình bày đúng quy định
(1,0 điểm).
2. Trích dẫn trình bày tài liu tham khảo, hình vẽ, bảng, biểu ràng đúng qui định
(1,0 điểm).
3. Ngôn ng trong sáng, văn phong ràng, mạch lạc, lỗi chính tả, lỗi in ấn, lỗi đặt câu
không đáng kể (không quá 10 lỗi) (1,0 điểm).
II. Nội dung Chuyên đề (7 điểm)
1. Đặt vấn đề: Nêu được tính cấp thiết xác định mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu một cách
rõ ràng hợp lý (1,5 điểm).
2. Phương pháp nghiên cứu: Biết vận dụng các phương pháp nghiên cứu hiện đại, phù hợp
với mục tiêu nghiên cứu đề ra (1,5 điểm).
3. Nội dung nghiên cứu: Khối lượng công việc nhiều, tư liệu phong phú, chính xác, phù hợp
mục đích nghiên cứu, nhận xét xác đáng, tính tổng hợp cao (2,0 điểm).
4. Kết quả nghiên cứu: (1,0 điểm).
Kết quả thu được đáp ứng mục tiêu đã đề ra (0,5 điểm).
Chính xác, tính mới mẻ, sáng tạo, giá trị về mặt thực tiễn, mặt khoa học (0,5
điểm).
5. Kết luận – kiến nghị: (1,0 điểm)
Kết luận ngắn ngọn, súc tích, đáp ứng được mục tiêu đ ra, phù hợp với kết quả thu
được (0,5 điểm).
Kiến nghị khả thi, phù hợp với phạm vi nghiên cứu (0,5 điểm).
GVHD
(Ký và ghi rõ họ tên)
Phạm Xuân Viễn
chuyên đề - Người đăng: Trần Quốc Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
chuyên đề 9 10 519