Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................
1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................................... Nam/Nữ
Chức danh: .........................................................................................................................
Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................
Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: ...................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.....................................................................................................................
Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................
Email: .............................................. Website: ...................................................................
2. Tên công ty được chuyển đổi: (ghi bằng chữ in hoa) ....................................................
Loại hình:............................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..........................................................................
Do:..................................................................... Cấp ngày: ......./......./...............................
Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................
Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................
Email: .............................................. Website: ...................................................................
ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH
HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NHƯ SAU:
1. Tên công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:.................................................................
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: .........................................................................
...
Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................
1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................................... Nam/Nữ
Chức danh: .........................................................................................................................
Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................
Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:..........................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: ...................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.....................................................................................................................
Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................
Email: .............................................. Website: ...................................................................
2. Tên công ty được chuyển đổi: (ghi bằng chữ in hoa) ....................................................
Loại hình:............................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..........................................................................
Do:..................................................................... Cấp ngày: ......./......./...............................
Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................
Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................
Email: .............................................. Website: ...................................................................
ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH
HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NHƯ SAU:
1. Tên công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:.................................................................
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: .........................................................................
- Tên công ty viết tắt:..........................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................
.............................................................................................................................................
Điện thoại: .................................................... Fax: .............................................................
Email: ........................................................... Website: ......................................................
3. Ngành, nghề kinh doanh:
STT Tên ngành Mã ngành (theo phân ngành
kinh tế quốc dân)
4. Vốn điều lệ:......................................................................................................................
Tổng số:...............................................................................................................................
- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.
5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................
6. Người đại diện theo pháp luật:
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên - Trang 2
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên 9 10 111