Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Được đăng lên bởi Nguyễn Quyết
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 3115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật
lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
-------------------------------------------------------------------------------Quyết định của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số 48/2001/QĐ-BNN-KHCN, ngày 26 tháng 04 năm 2001

V/v Ban hành tiêu chuẩn ngành
-------------------------------BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của chính phủ quy định
về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn ;
Căn cứ Nghị định 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ
quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất
lượng sản phẩm

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay ban hành các tiêu chuẩn ngành về "Phương pháp phân tích cây
trồng sau:
-10TCN 449-2001: Nguyên tắc chung về lấy mẫu và chuẩn bị mẫu để
xác định một số nguyên tố
-10TCN 450-2001: Phương pháp phân hủy mẫu để xác định một số
nguyên tố
-10TCN 451-2001 : Phương pháp xác định Nitơ tổng số
-10TCN 452-2001 : Phương pháp xác định Nitrat, Nitrit
-10TCN 453-2001 : Phương pháp xác định Photpho tổng số
-10TCN 454-2001 : Phương pháp xác định Kali, Natri tổng số
-10TCN 455-2001 : Phương pháp xác định Canxi, Magiê tổng số
-10TCN 456-2001 : Phương pháp xác định lưu huỳnh tổng số
-10TCN 457-2001 : Phương pháp xác định sắt tổng số

Điều 2: Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và
Chất lượng sản phẩm, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Thứ trưởng Ngô Thế Dân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

_________________________

TIÊU CHUẨN NGÀNH
10TCN 449-2001
PHÂN TÍCH CÂY TRỒNG

NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ LẤY MẪU VÀ CHUẨN BỊ MẪU
ĐỂ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ NGUYÊN TỐ

HÀ NỘI – 2001

Tổ chức chịu trách nhiệm biên soạn tiêu chuẩn:
VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HOÁ
Cơ quan đề nghị ban hành tiêu chuẩn:
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CLSP
Cơ quan ban hành tiêu chuẩn:
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

NHÓM C

TIÊU CHUẨN NGÀNH

10 TCN 449-2001

Phân tích cây trồng
NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ LẤY MẪU VÀ CHUẨN BỊ MẪU
ĐỂ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ NGUYÊN TỐ
1. Phạm vi áp dụng.
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu cây trồng
để xác định các nguyên tố N,P,K,Ca,Mg,S,Fe... cho các khảo nghiệm chuẩn đoán
dinh dưỡng cây trồng và hiệu lự...
Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật
lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
--------------------------------------------------------------------------------
-
Quyết định của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số 48/2001/QĐ-BNN-KHCN, ngày 26 tháng 04 năm 2001
V/v Ban hành tiêu chuẩn ngành
--------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của chính phủ quy định
về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn ;
Căn cứ Nghị định 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ
quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Chất
lượng sản phẩm
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay ban hành các tiêu chuẩn ngành về "Phương pháp phân tích cây
trồng sau:
-10TCN 449-2001: Nguyên tắc chung về lấy mẫu và chuẩn bị mẫu để
xác định một số nguyên tố
-10TCN 450-2001: Phương pháp phân hủy mẫu để xác định một số
nguyên tố
-10TCN 451-2001 : Phương pháp xác định Nitơ tổng số
-10TCN 452-2001 : Phương pháp xác định Nitrat, Nitrit
-10TCN 453-2001 : Phương pháp xác định Photpho tổng số
-10TCN 454-2001 : Phương pháp xác định Kali, Natri tổng số
-10TCN 455-2001 : Phương pháp xác định Canxi, Magiê tổng số
-10TCN 456-2001 : Phương pháp xác định lưu huỳnh tổng số
-10TCN 457-2001 : Phương pháp xác định sắt tổng số
Điều 2: Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký
Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Người đăng: Nguyễn Quyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn 9 10 50