Ktl-icon-tai-lieu

Cơ Sở Tự Động Học

Được đăng lên bởi vinhkiemtailieu
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơ Sở Tự Động Học

Phạm Văn Tấn

Chương VI: TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ
THỐNG
•
•
•
•
•
•
•

ĐẠI CƯƠNG.
ĐỊNH NGHĨA TÍNH ỔN ĐỊNH.
KHAI TRIỂN PHÂN BỐ TỪNG PHẦN.
MẶC PHẲNG PHỨC VÀ SỰ ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG.
CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ
THỐNG.
TIÊU CHUẨN ỔN ĐỊNH ROUTH.
TIÊU CHUẨN HURWITZ.

Chương VI Tính Ổn Định Của Hệ Thống

Trang VI.1

Cơ Sở Tự Động Học

Phạm Văn Tấn

I. ĐẠI CƯƠNG.
Có nhiều đặc tính được dùng trong thiết kế hệ thống tự kiểm. Nhưng yêu cầu
quan trọng nhất, đó là hệ thống có ổn định theo thời gian hay không?
Nói chung, tính ổn định được dùng để phân biệt hai loại hệ thống: Hữu dụng và vô
dụng. Trên quan điểm thực tế, ta xem một hệ thống ổn định thì hữu dụng, trong khi một
hệ thống bất ổn thì vô dụng.
Đối với nhiều hệ thống khác nhau: tuyến tính, phi tuyến, không đổi theo thời gian
và thay đổi theo thời gian, tính ổn định có thể được định nghĩa theo nhiều hình thức
khác nhau. Trong chương này, ta sẽ chỉ xét tính ổn định của những hệ tuyến tính, không
đổi theo thời gian.
Một cách trực giác, tính ổn định của một hệ là khả năng quay trở về trạng thái
ban đầu sau khi đã lệch khỏi trạng thái này, khi tác động của các nguồn kích thích từ
bên ngoài(hay các nhiểu) chấm dứt.

II. ĐỊNH NGHĨA TÍNH ỔN ĐỊNH
Một hệ thống là ổn định nếu đáp ứng xung lực giảm tới zero khi thời gian tiến tới vô
cực.
* Thí dụ 6.1: cho đáp ứng xung lực của vài hệ điều khiển sau đây. Trong mỗi trướng hợp,
hãy xác định tính ổn định của hệ thống.
a) g(t) = e-t.
b) g(t) = t.e-t.
c) g(t) = 1.
d) g(t) = e-t.sin3t.
e) g(t) = sinωt.

g(t)

g(t)

1.0

1.0
te-t

0.5

e-t

0.5

0

0
1

2

3

4

t

a)

Chương VI Tính Ổn Định Của Hệ Thống

1

2

3

4

b)

Trang VI.2

t

Cơ Sở Tự Động Học

Phạm Văn Tấn

g(t)
1.0

0.5
0
1

3

4

t

c)

g(t)
1.0
0

2

e-tsinωt

π/3

π

2π/3

-1.0
g(t)

t

d)

sinωt

1.0
0
2

t

4

-1.0
e)
Hình .6_1.
Theo định nghĩa, hệ thống:
a) ổn định.
b) ổn định.
c) bất ổn.
d) ổn định.
e) bất ổn.

Chương VI Tính Ổn Định Của Hệ Thống

Trang VI.3

Cơ Sở Tự Động Học

Phạm Văn Tấn

III. KHAI TRIỂN PHÂN BỐ TỪNG PHẦN (Parial
Fraction expansion)
Có thể tìm đáp ứng xung lực của một hệ thống bằng cách lấy biến đổi laplace ngược
hàm chuyễn của hệ.
Và để không phải dùng đến tích phân biến đổi laplace ngược.

1
f (t) =
2πj

c + j∞

∫

F ( s ) e st dt

c − j∞

ta có thể dùng phương pháp khai triển phân số từng phần
Xem hàm chuyển
G(s) = C(s)/ R(s).
(6.1)
Trong đó, C(s) và R(s) là những đa thức theo s. Giả sữ R(s) có bậc lớn hơn C(s). Đa
thức R(s) gọi là đa thức đặc trưng và có th...
Cơ S T Động Hc Phm Văn Tn
Chương VI Tính n Định Ca H Thng Trang VI.1
Chương VI: TÍNH N ĐỊNH CA H
THNG
ĐẠI CƯƠNG.
ĐỊNH NGHĨA TÍNH N ĐỊNH.
KHAI TRIN PHÂN B TNG PHN.
MC PHNG PHC VÀ S N ĐỊNH CA H THNG.
CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH N ĐỊNH CA H
THNG.
TIÊU CHUN N ĐỊNH ROUTH.
TIÊU CHUN HURWITZ.
Cơ Sở Tự Động Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ Sở Tự Động Học - Người đăng: vinhkiemtailieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Cơ Sở Tự Động Học 9 10 686