Ktl-icon-tai-lieu

cơ sở tự nhiên

Được đăng lên bởi trangnguyen020895
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÀO THẦY VÀ CÁC BẠN
Học phần:CƠ SỞ TỰ NHIÊN – XÃ HỘI 1
1.Nguyễn Thị Trang
2.Khưu Thị Hà Vân
3.Hán Thị Ý Nhi
4.Lục Thị Nết
5.Trần Ái Vy

1. Hoàn cảnh lịch sử

Thời kì
bao cấp

I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng
1. Hoàn cảnh lịch sử

Trong nước
-Nước ta còn gặp nhiều khó
khăn sau 2 kế hoạch 5 năm
( 1976 – 1985 )
Kinh tế - xã hội khủng hoảng

Quốc tế
CMKH kĩ thuật phát triển mạnh
=> Tác động đến tình hình thế giới
Khủng hoảng ở Liên Xô và
các nước XHCN

Đòi hỏi Đảng và nhà nước tiến hành đổi mới

   *Thực hiện kế hoạch nhà nước(19861990)   
•Tại đại hội VI (15-18/12/1986) Đảng đề ra kế hoạch. Nhà nước 5 năm
1985-1990 với nhiệm cụ mục tiêu của Ba chương trình kinh tế lớn : lương thực
– thực phẩm ; hàng xuất khẩu và hàng tiêu dùng. Kế hoạch đã đạt được
những thành tựu đang kể nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế.
ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ VI ( THÁNG 12 – 1986)

Thành tựu:
-Về lương thực,thực phẩm:từ chổ thiếu thức ăn
triền miên,năm 1988 còn phải nhập khẩu 45 vạn
tấn gạo,đến năm 1990 nước ta đã vượt lên tự túc
lương thực,có dự trữ và xuất khẩu=>đời sống nhân
dân ổn định.
-Hàng hóa trên thị trường:hàng tiêu dùng đa dạng
và lưu thông tương đối thuận lợi.
-Cơ sở sản xuất gắn với nhu cầu của thị trường,phần
bao cấp của nhà nước giảm.

Nhà máy dệt

Sản xuất
hàng hóa

Sản xuất
hàng gốm sứ

Sản xuất
bao bì

Mất cân đối.

Cân bằng xuất - nhập khẩu.

Sản
xuất
hàng
xuất
khẩu

-Kinh tế đối ngoại phát triển mạnh về quy mô lẫn hình
thức.Từ 1989,ta tăng thêm các mặt hàng hóa có giá trị
xuất khẩu lớn như gạo dầu thô và các mặt hàng hóa
khác(1989 xuất khẩu 1.5 triệu tấn gạo)
-Kìm chế được một bước lạm phát hình thành nền kinh
tế nhiều thành phần,vận hành theo cơ chế thị trường
dưới sự quản lí của Nhà nước.
-Bộ máy nhà nước các cấp trung ương và địa phương
được sắp xếp lại,phát huy dân chủ nội bộ và quyền
làm chủ của nhân dân.

Năm 1989 XK 1,5 triệu tấn gạo
Xuất khẩu gạo tại cảng Sài Gòn

Triệu tấn
19,5

21,5

17,5

Năm

Biểu đồ sản xuất lương thực – thực phẩm từ 1987 đến 1989

%
20
14
4,4
Năm

Biểu đồ thể hiện sự đẩy lùi lạm phát từ 1986 đến 1990

Những hạn chế:      
-Nền kinh tế còn mất cân đối lớn, lạm phát ở
mức cao,lao động thiếu việc làm tăng,hiệu quả
kinh tế thấp,chưa có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế.
-Chế độ tiền lương bất hợp lí làm cho đời
sống của những người sống chủ yếu bằng tiền
lương hoặc trợ cấp xã hội,của một bộ phận nông
dân bị giảm sút.
-Sự nghiệp văn hóa có những mặt tiếp tục
xuống cấp.Tình trạng tham nhũng nhận hối lộ, mất
dân chủ,bất công xã hội và ...
CHÀO THẦY VÀ CÁC BẠN
Học phần:CƠ SỞ TỰ NHIÊN – XÃ HỘI 1
1.Nguyễn Thị Trang
2.Khưu Thị Hà Vân
3.Hán Thị Ý Nhi
4.Lục Thị Nết
5.Trần Ái Vy
cơ sở tự nhiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ sở tự nhiên - Người đăng: trangnguyen020895
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
cơ sở tự nhiên 9 10 424