Ktl-icon-tai-lieu

Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân thành phố thành tích theo đợt hoặc chuyên đề

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 9: Về báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị UBND thành phố khen thưởng Bằng khen, Tập thể lao động xuất sắc và Chiến sĩ thi đua thành
phố (dùng để khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong nhiều năm hoặc thành tích đột xuất).
TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________

_______________________

Số :

/BC-TT

TP. Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 200…

BÁO CÁO
TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN THUỘC…………………………………
ĐỀ NGHỊ UBND THÀNH PHỐ KHEN THƯỞNG VỀ THÀNH TÍCH NĂM……(HOẶC THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT)
S
T
T

Tập thể và cá nhân được
đề nghị khen thưởng

Đơn vị chủ quản
hoặc chức vụ đơn vị
công tác

Tóm tắt thành tích đạt được trong
năm… hoặc từ năm…đến năm…

Các danh hiệu thi đua và
hình thức khen thưởng đã
đạt được

Đề nghị khen
thưởng năm
2007

1

2

3

4

5

6

Tập thể:
1 Phòng kinh doanh

Công ty May…

2 Phòng tổ chức hành chính Sở…
Cá nhân:

- Bằng khen UBND TP liên
tục từ năm… đến năm…

Tập thể lao
động xuất sắc

- Tập thể lao động xuất sắc
năm 2006-2007

Bằng khen
UBND TP

1 Bà Nguyễn Thị B…

Công nhân phân
xưởng A, Công ty…

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm
2003-2007

Bằng khen
UBND TP

2 Ông Trần Văn A

Giám đốc công ty…
Tổng công ty…

- Chiến sĩ thi đua cơ sở liên
tục từ năm 2005 đến 2007

Chiến sĩ thi
đua TP

Thủ trưởng đơn vị
Ký tên, đóng dấu.

...
Mẫu số 9: Về báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị UBND thành phố khen thưởng Bằng khen, Tập thể lao động xuất sắc Chiến thi đua thành
phố (dùng để khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong nhiều năm hoặc thành tích đột xuất).
TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________ _______________________
Số : /BC-TT TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 200…
BÁO CÁO
TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN THUỘC…………………………………
ĐỀ NGHỊ UBND THÀNH PHỐ KHEN THƯỞNG VỀ THÀNH TÍCH NĂM……(HOẶC THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT)
S
T
T
Tập thể và cá nhân được
đề nghị khen thưởng
Đơn vị chủ quản
hoặc chức vụ đơn vị
công tác
Tóm tắt thành tích đạt được trong
năm… hoặc từ năm…đến năm…
Các danh hiệu thi đua và
hình thức khen thưởng đã
đạt được
Đề nghị khen
thưởng năm
2007
1 2 3 4 5 6
1
2
1
2
Tập thể:
Phòng kinh doanh
Phòng tổ chức hành chính
Cá nhân:
Bà Nguyễn Thị B…
Ông Trần Văn A
Công ty May…
Sở…
Công nhân phân
xưởng A, Công ty…
Giám đốc công ty…
Tổng công ty…
- Bằng khen UBND TP liên
tục từ năm… đến năm…
- Tập thể lao động xuất sắc
năm 2006-2007
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm
2003-2007
- Chiến sĩ thi đua cơ sở liên
tục từ năm 2005 đến 2007
Tập thể lao
động xuất sắc
Bằng khen
UBND TP
Bằng khen
UBND TP
Chiến sĩ thi
đua TP
Thủ trưởng đơn vị
Ký tên, đóng dấu.
Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân thành phố thành tích theo đợt hoặc chuyên đề - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân thành phố thành tích theo đợt hoặc chuyên đề 9 10 884