Ktl-icon-tai-lieu

Công chứng Hợp đồng bán đấu giá tài sản thuộc trường hợp khác (uỷ quyền của cá nhân, ngân hàng xử lý tài sản)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
------------PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH1
Kính gửi: Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh
Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:
cấp ngày………………….tháng

do

năm

Địa chỉ thường trú/tạm trú:
Số điện thoại:

Số Fax:

Hoặc
Tên tổ chức:
Địa chỉ đặt trụ sở:
Họ tên người đại diện:
Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:
cấp ngày………………….tháng
Số điện thoại:

do
năm

Số Fax:

Nội dung yêu cầu công chứng:
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:
1.
2.
3.
4.
5.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng......năm..........
Người nhận phiếu
và các giấy tờ nộp kèm theo
(Ký và ghi rõ họ và tên)

1

Người yêu cầu công chứng
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------------
PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
1
Kính gửi: Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh
Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số: do
cấp ngày………………….tháng năm
Địa chỉ thường trú/tạm trú:
Số điện thoại: Số Fax:
Hoặc
Tên tổ chức:
Địa chỉ đặt trụ sở:
Họ tên người đại diện:
Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số: do
cấp ngày………………….tháng năm
Số điện thoại: Số Fax:
Nội dung yêu cầu công chứng:
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:
1.
2.
3.
4.
5.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng......năm..........
Người nhận phiếu
và các giấy tờ nộp kèm theo
(Ký và ghi rõ họ và tên)
Người yêu cầu công chứng
(Ký và ghi rõ họ và tên)
1
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
Công chứng Hợp đồng bán đấu giá tài sản thuộc trường hợp khác (uỷ quyền của cá nhân, ngân hàng xử lý tài sản) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Công chứng Hợp đồng bán đấu giá tài sản thuộc trường hợp khác (uỷ quyền của cá nhân, ngân hàng xử lý tài sản) 9 10 321