Ktl-icon-tai-lieu

Công chứng Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 53/HĐGV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP Đ ỒN G GÓP VỐN BẰN G QU YỀN S Ử D ỤN G Đ ẤT
Chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau
đây :
ĐI ỀU 1
QU YỀN S Ử D...
Mẫu số 53/HĐGV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HP ĐNG GÓP VN BNG QUYN S DNG ĐT
Chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau
đây :
ĐIU 1
QUYN S DNG ĐT GÓP VN
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ..........................................
................................................................................................................................(2),
cụ thể như sau:
- Thửa đất số: ...................................................
Công chứng Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Trang 2
Công chứng Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Công chứng Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất 9 10 87