Ktl-icon-tai-lieu

Công chứng hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1597 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 22/HĐGV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................................................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sdụng đất tài sản gắn
liền với đất theo các thoả thuận sau đây:
1
Mẫu số 22/HĐGV
Công chứng hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Trang 2
Công chứng hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Công chứng hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 9 10 862