Ktl-icon-tai-lieu

Công chứng Hợp đồng mua bán nhà

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 01/PYC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHI ẾU YÊU C ẦU C ÔN G C HỨN G
HỢP Đ ỒN G, VĂN BẢN
Kính gửi: Phòng Công chứng số...... tỉnh/thành phố....................
Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........…………
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..
Số điện thoại: …………..…………….....................................................
Email: .......................................................................................................
Số Fax: ……...........………......................................................................
Yêu cầu công chứng về: ..........................................................................
..................................................................................................................
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:
1.…………………………….......………….........………....................….……
2................................................................................................................……..
3.…………....…………………………................………....................…….…
4..........................................................................................................................
5..........................................................................................................................
6..........................................................................................................................
7..........................................................................................................................
8..........................................................................................................................
9..........................................................................................................................
10........................................................................................................................
Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........
NGƯỜI NHẬN PHIẾU

NGƯỜI NỘP PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

...
Mẫu số 01/PYC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIU YÊU CU CÔNG CHNG
HP ĐNG, VĂN BN
Kính gửi: Phòng Công chứng số...... tỉnh/thành phố....................
Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........…………
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..
Số điện thoại: …………..…………….....................................................
Email: .......................................................................................................
Số Fax: ……...........………......................................................................
Yêu cầu công chứng về: ..........................................................................
..................................................................................................................
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:
1.…………………………….......………….........………....................….……
2................................................................................................................……..
3.…………....…………………………................………....................…….…
4..........................................................................................................................
5..........................................................................................................................
6..........................................................................................................................
7..........................................................................................................................
8..........................................................................................................................
9..........................................................................................................................
10........................................................................................................................
Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........
NGƯỜI NHẬN PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI NỘP PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)
Công chứng Hợp đồng mua bán nhà - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Công chứng Hợp đồng mua bán nhà 9 10 28