Ktl-icon-tai-lieu

Công chứng Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba (bảo lãnh)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1638 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 19/HĐTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP Đ ỒN G THẾ C HẤP QU YỀN S Ử DỤ N G Đ ẤT
Chúng tôi gồm có:
Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(1):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(1):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp quyền sử dụng đất với những thoả thuận sau đây:
ĐI ỀU 1
N GHĨ A VỤ ĐƯ ỢC BẢO Đ ẢM
1. Bên A đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
đối với bên B.
2. Nghĩa vụ được bảo đảm ...
Mẫu số 19/HĐTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HP ĐNG TH CHP QUYN S DNG ĐT
Chúng tôi gồm có:
Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(1):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(1):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp quyền sử dụng đất với những thoả thuận sau đây:
ĐIU 1
NGHĨA V ĐƯC BO ĐM
1. Bên A đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
đối với bên B.
2. Nghĩa vụ được bảo đảm là (8): ............................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Công chứng Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba (bảo lãnh) - Trang 2
Công chứng Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba (bảo lãnh) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Công chứng Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba (bảo lãnh) 9 10 431