Ktl-icon-tai-lieu

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1797 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mẫu số 18/HĐTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Chúng tôi gồm có:
Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(1):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(1):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Chúng tôi gồm có:
Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(1):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(1):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền
với đất theo những thoả thuận sau đây:
1
Mẫu số 18/HĐTC
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 9 10 540