Ktl-icon-tai-lieu

Công chứng Hợp đồng ủy quyền quản lý nhà

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở
Bên ủy quyền (1):
Ông (Bà)
Sinh ngày

tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………
cấp ngày.......tháng.......năm......
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông)
Sinh ngày

tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………
cấp ngày.......tháng.......năm......
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:

đường...........................................

phường quận....................thành phố.................................. (2)
Ông

và Bà......................................................

là chủ sở hữu ngôi nhà số......... đường
phường.......................quận.................... thành phố

(3)

theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số:...................
ngày.......tháng.........năm...........do
cấp (4)
Bên được ủy quyền (1):
Ông (Bà)
Sinh ngày

tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………
cấp ngày.......tháng.......năm......
Nơi thường trú tại số:
Bằng hợp đồng này, Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền với những
thỏa thuận sau đây:
Điều 1. Phạm vi ủy quyền
Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền quản lý, sử dụng toàn bộ ngôi nhà nêu
trên. Nhân danh Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền thực hiện các việc sau đây :
- Bảo quản và giữ gìn ngôi nhà, trong trường hợp ngôi nhà bị hư hỏng hoặc giảm sút
giá trị, thì sửa chữa, khôi phục giá trị của ngôi nhà đó;
- Được khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ ngôi nhà nêu trên và thanh toán các chi
phí phát sinh trong quá trình sử dụng ngôi nhà (5)
Điều 2. Thời hạn ủy quyền

Thời hạn ủy quyền là

kể từ ngày........tháng.......năm.........

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền của bên ủy quyền
1. Bên ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây :
- Giao ngôi nhà và cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để bên được ủy
quyền thực hiện công việc được ủy quyền;
- Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho bên được ủy quyền thực hiện;
- Thanh toán cho bên được ủy quyền các chi phí hợp lý khi thực hiện các việc được ủy
quyền;
- Trả thù lao cho bên được ủy quyền với số tiền là

(nếu có);

- Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng hợp đồng ủy quyền này.
2. Bên ủy quyền có quyền yêu cầu bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực
hiện công...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở
Bên ủy quyền
(1)
:
Ông (Bà)
Sinh ngày tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………
cấp ngày.......tháng.......năm......
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông)
Sinh ngày tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………
cấp ngày.......tháng.......năm......
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số: đường...........................................
phường quận....................thành phố..................................
(2)
Ông và Bà......................................................
là chủ sở hữu ngôi nhà số......... đường
phường.......................quận.................... thành phố
(3)
theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số:...................
ngày.......tháng.........năm...........do cấp
(4)
Bên được ủy quyền (1):
Ông (Bà)
Sinh ngày tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………
cấp ngày.......tháng.......năm......
Nơi thường trú tại số:
Bằng hợp đồng này, Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền với những
thỏa thuận sau đây:
Điều 1. Phạm vi ủy quyền
Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền quản lý, sử dụng toàn bộ ngôi nhà nêu
trên. Nhân danh Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền thực hiện các việc sau đây :
- Bảo quản và giữ gìn ngôi nhà, trong trường hợp ngôi nhà bị hư hỏng hoặc giảm sút
giá trị, thì sửa chữa, khôi phục giá trị của ngôi nhà đó;
- Được khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ ngôi nhà nêu trên và thanh toán các chi
phí phát sinh trong quá trình sử dụng ngôi nhà
(5)
Điều 2. Thời hạn ủy quyền
Công chứng Hợp đồng ủy quyền quản lý nhà - Trang 2
Công chứng Hợp đồng ủy quyền quản lý nhà - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Công chứng Hợp đồng ủy quyền quản lý nhà 9 10 135