Ktl-icon-tai-lieu

Công chứng văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2023 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 39-CC/TSVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

VĂN BẢN THỎA THUẬN
KHÔI PHỤC CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CHUNG
CỦA VỢ CHỒNG
Tại Phòng Công chứng số ...... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc
công chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng
công chứng), chúng tôi gồm:
Ông:
.................................................................................................................................
Sinh ngày: ...............................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày .................. tại ............................
Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm
trú)............................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bà:
.................................................................................................................................
Sinh ngày: ...............................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ............... tại ...............................
Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm
trú) ...........................................................................................................................
Là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số ..........................
ngày
..................................
do
Uỷ
ban
nhân
dân ..................................................... cấp.
Ngày………...................., chúng tôi có lập Văn bản thỏa thuận chia tài
sản chung của vợ chồng số…............................................ ngày….........................
do ………...............................................……. chứng nhận.
Nay, vì lý do:(ghi rõ lý do khôi phục chế độ tài sản chung vợ chồng)
.......................................................................................................................
.................................................................................................................................
..............................................................................................................................
Mẫu số 39-CC/TSVC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
VĂN BẢN THỎA THUẬN
KHÔI PHỤC CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CHUNG
CỦA VỢ CHỒNG
Tại Phòng Công chứng số ...... thành phố Hồ C Minh (Trường hợp việc
công chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng Phòng
công chứng), chúng tôi gồm:
Ông:
.................................................................................................................................
Sinh ngày: ...............................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày .................. tại ............................
Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm
trú)............................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bà:
.................................................................................................................................
Sinh ngày: ...............................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ............... tại ...............................
Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm
trú) ...........................................................................................................................
vợ chồng theo Giấy đăng kết hôn số ..........................
ngày .................................. do Uỷ ban nhân
dân ..................................................... cấp.
Ngày………...................., chúng i có lập Văn bản thỏa thuận chia tài
sản chung của vợ chồng số…............................................ ngày….........................
do ………...............................................……. chứng nhận.
Nay, vì lý do:(ghi rõ lý do khôi phục chế độ tài sản chung vợ chồng)
.......................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Chúng tôi thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của v chồng như
sau:
ĐIỀU 1
TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU RIÊNG CỦA MỖI BÊN
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
1
Công chứng văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng - Trang 2
Công chứng văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Công chứng văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng 9 10 189