Ktl-icon-tai-lieu

Công điện của Bộ GD&ĐT gửi Chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường ĐH, cao đẳng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 555 /CĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2012
CÔNG ĐIỆN
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO,
GỬI:

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các đại học, học viện,
các trường đại học, cao đẳng
Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 diễn ra trong 3 đợt:
- Đợt 1: Ngày 04, 05/7/2012 thi đại học khối A, A1, V;
- Đợt 2: Ngày 09, 10/7/2012 thi đại học các khối B, C, D và năng khiếu;
- Đợt 3: Ngày 15, 16/7/2012 thi vào các trường cao đẳng.
Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trật tự, an toàn và đúng Quy chế, Bộ
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các đại học, học viện, các
trường đại học, cao đẳng nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
1. Công tác chuẩn bị và coi thi
a) Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và văn phòng phẩm.
b) Tổ chức tập huấn và phổ biến kỹ các quy định của Quy chế tuyển sinh đến
tất cả cán bộ tham gia công tác thi và thí sinh, trong đó lưu ý:
- Tại mỗi điểm thi: bố trí 01 điện thoại cố định đặt tại phòng trực của điểm thi
hoặc 01 điện thoại di động do điểm trưởng trực tiếp quản lý và chỉ sử dụng khi thật
cần thiết ngay tại phòng trực của điểm thi. Tất cả các cán bộ khác tại điểm thi đều
không được mang theo điện thoại di động khi làm nhiệm vụ;
- Trong các buổi làm thủ tục dự thi, cán bộ coi thi phải phổ biến kỹ, đầy đủ các
quy định của Quy chế cho thí sinh; nhắc nhở các thí sinh những vật dụng được phép
mang vào phòng thi được quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 25 của Quy chế;
- Căn cứ vào quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 25 của Quy chế (sửa đổi) để
quyết định đình chỉ thi đối với các thí sinh mang vào phòng thi tài liệu, vật dụng trái
phép (trong đó có những thiết bị chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong

quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi như: máy ghi âm, ghi hình, chụp ảnh... có
chức năng nghe được âm thanh hay xem được hình ảnh trực tiếp, tại chỗ; hoặc những
thiết bị không có chức năng này nhưng được dùng để ghi lại thông tin nhằm gian lận
trong quá trình chấm thi);

- Nhắc nhở thí sinh lưu ý khi nhận đề thi, phải kiểm soát kỹ số trang và chất
lượng các trang in. Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải
báo cáo ngay với cán bộ coi thi.
c) Kịp thời điều chỉnh, bổ sung những sai sót trong hồ sơ đăng kí dự thi của thí
sinh trong ngày làm thủ tục dự thi của các đợt thi, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí
sinh dự thi.
d) Cán bộ coi thi phải thực hiện đúng quy địn...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp- T do- Hnh phúc
S: 555 /CĐ-BGDĐT
Hà Ni, ngày 30 tháng 6 năm 2012
CÔNG ĐIN
CA B TRƯỞNG B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO,
GI
:
Ch tch Hi đồng tuyn sinh các đại hc, hc vin,
các trường đại hc, cao đẳng
K thi tuyn sinh đại hc, cao đẳng h chính quy năm 2012 din ra trong 3 đợt:
- Đợt 1: Ngày 04, 05/7/2012 thi đại hc khi A, A1, V;
- Đợt 2: Ngày 09, 10/7/2012 thi đại hc các khi B, C, D và năng khiếu;
- Đợt 3: Ngày 15, 16/7/2012 thi vào các trường cao đẳng.
Để đảm bo cho k thi din ra nghiêm túc, trt t, an toàn và đúng Quy chế, B
Giáo dc và Đào to yêu cu Ch tch Hi đồng tuyn sinh các đại hc, hc vin, các
trường đại h
c, cao đẳng nghiêm túc thc hin các ni dung sau:
1. Công tác chun b và coi thi
a) Đảm bo đầy đủ cơ s vt cht, trang thiết b và văn phòng phm.
b) T chc tp hun và ph biến k các quy định ca Quy chế tuyn sinh đến
tt c cán b tham gia công tác thi và thí sinh, trong đó lưu ý:
- Ti mi đim thi: b trí 01 đin thoi c định đặt ti phòng tr
c ca đim thi
hoc 01 đin thoi di động do đim trưởng trc tiếp qun lý và ch s dng khi tht
cn thiết ngay ti phòng trc ca đim thi. Tt c các cán b khác ti đim thi đều
không được mang theo đin thoi di động khi làm nhim v;
- Trong các bui làm th tc d thi, cán b coi thi phi ph biến k,
đầy đủ các
quy định ca Quy chế cho thí sinh; nhc nh các thí sinh nhng vt dng được phép
mang vào phòng thi được quy định ti đim c, khon 3 Điu 25 ca Quy chế;
- Căn c vào quy định ti đim d, khon 3, Điu 25 ca Quy chế (sa đổi) để
quyết định đình ch thi đối vi các thí sinh mang vào phòng thi tài liu, vt dng trái
phép (trong đó có nhng thiết b
cha thông tin có th li dng để gian ln trong
quá trình làm bài thi và quá trình chm thi
như: máy ghi âm, ghi hình, chp nh... có
chc năng nghe được âm thanh hay xem được hình nh trc tiếp, ti ch; hoc nhng
thiết b không có chc năng này nhưng được dùng để ghi li thông tin nhm gian ln
trong quá trình chm thi);
Công điện của Bộ GD&ĐT gửi Chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường ĐH, cao đẳng - Trang 2
Công điện của Bộ GD&ĐT gửi Chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường ĐH, cao đẳng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Công điện của Bộ GD&ĐT gửi Chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường ĐH, cao đẳng 9 10 701