Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ cao

Được đăng lên bởi thuythoak95-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tầm nhìn
“Đến năm 2015, Khu công nghệ cao TP.HCM sẽ trở thành một đô thị khoa học công nghệ có vai trò thúc
đẩy mạnh mẽ nền tảng kinh tế, công nghệ tri thức của Thành phố Hồ Chí Minh và Khu vực Kinh Tế Động
Lực Phía Nam, thực hiện một mô hình sáng tạo công nghệ, phát triển vốn tri thức và nền kinh tế sáng tạo
ở Việt Nam”

Cổng chính Khu công nghệ cao TP.HCM

Sứ mệnh
• Tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi về tài chính và công nghệ để thu hút đầu tư nước ngoài
về công nghệ cao.
• Cho phép Việt Nam "đi tắt đón đầu" vào các ngành công nghệ cao chiến lược.
• Thúc đẩy sự phát triển của các ngành dịch vụ hỗ trợ công nghệ cao tại Việt Nam.
• Tạo thuận lợi cho quá trình chuyển giao công nghệ tới các ngành công nghiệp trọng điểm và các
công ty trong nước.
• Thực hiện thương mại hoá công nghệ và khoa học.
• Tăng tốc và duy trì sự phát triển kinh tế của TpHCM và Vùng Kinh Tế Phía Nam nói riêng và Việt
Nam nói chung.
Mục tiêu
• Xây dựng Khu CNC trở thành một trung tâm phát triển, nghiên cứu và chế tạo CNC hàng đầu tại
Việt Nam, đủ khả năng thực hiện và hỗ trợ các lĩnh vực công nghệ cao.
• Thu hút các công ty đa quốc gia lớn nắm các công nghệ then chốt và tạo điều kiện thuận lợi cho
quá trình phát triển và chuyển giao công nghệ cho các công ty trong nước.
• Tạo một môi trường an ninh, hỗ trợ và hợp tác giữa Khu CNC, Vườn ươm, các công ty công
nghệ tăng trưởng cao và mới khởi sự.
• Tạo dựng một mô hình phát triển hòa hợp giữa các tập đoàn đa quốc gia và các công ty trong
nước.
• Nuôi dưỡng sự hợp tác giữa Khu CNC, các bên thuê đất và các trường đại học, viện nghiên cứu
(Đại Học Quốc Gia, các đại học khác và các tổ chức đào tạo, ...).

•
•
•
•
•
•
•

Tạo thuận lợi cho sự giao lưu và hợp tác công nghệ giữa trung tâm R&D của SHTP và các tổ
chức nghiên cứu, các viện nghiên cứu của TW, các nhà đầu tư tại Khu CNC, các trường đại học
và các công ty.
Tạo đòn bẩy cho mối quan hệ với các chuyên gia Việt Kiều, viên chức điều hành và các nhà đầu
tư để thúc đẩy các hoạt động tiếp thị, xúc tiến, đầu tư và phát triển kỹ thuật.
Tạo đòn bẩy công nghệ và thúc đẩy sự lớn mạnh của các ngành công nghiệp phụ trợ.
Thúc đẩy sự phát triển của Trung Tâm Huấn Luyện Chuyên Gia và Kỹ Thuật Viên
Phát huy tối đa sự phối hợp giữa hoạt động của Khu CNC với chính sách công nghệ cao quốc
gia.
Phát huy tối đa quan hệ hỗ tương giữa các nhà đầu tư, các nhà cung cấp dịch vụ và các công ty
bổ trợ.
Giảm thiểu chi phí phát triển hạ tầng ban đầu và tạo động lực cho sự thành công.

...
Tầm nhìn
“Đến năm 2015, Khu công nghệ cao TP.HCM sẽ trở thành một đô thị khoa học công nghệ có vai trò thúc
đẩy mạnh mẽ nền tảng kinh tế, công nghệ tri thức của Thành phố Hồ Chí Minh và Khu vực Kinh Tế Động
Lực Phía Nam, thực hiện một mô hình sáng tạo công nghệ, phát triển vốn tri thức và nền kinh tế sáng tạo
ở Việt Nam”
Cổng chính Khu công nghệ cao TP.HCM
Sứ mệnh
Tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi về tài chính công nghệ để thu hút đầunước ngoài
về công nghệ cao.
Cho phép Việt Nam "đi tắt đón đầu" vào các ngành công nghệ cao chiến lược.
Thúc đẩy sự phát triển của các ngành dịch vụ hỗ trợ công nghệ cao tại Việt Nam.
Tạo thuận lợi cho quá trình chuyển giao công nghệ tới các ngành công nghiệp trọng điểm và các
công ty trong nước.
Thực hiện thương mại hoá công nghệ và khoa học.
Tăng tốc và duy trì sự phát triển kinh tế của TpHCM và Vùng Kinh Tế Phía Nam nói riêng và Việt
Nam nói chung.
Mục tiêu
Xây dựng Khu CNC trở thành một trung tâm phát triển, nghiên cứu và chế tạo CNC hàng đầu tại
Việt Nam, đủ khả năng thực hiện và hỗ trợ các lĩnh vực công nghệ cao.
Thu hút các công ty đa quốc gia lớn nắm các công nghệ then chốt và tạo điều kiện thuận lợi cho
quá trình phát triển và chuyển giao công nghệ cho các công ty trong nước.
Tạo một môi trường an ninh, hỗ trợ hợp tác giữa Khu CNC, Vườn ươm, c công ty công
nghệ tăng trưởng cao và mới khởi sự.
Tạo dựng một hình phát triển hòa hợp giữa các tập đoàn đa quốc gia các công ty trong
nước.
Nuôi dưỡng sự hợp tác giữa Khu CNC, các bên thuê đất và các trường đại học, viện nghiên cứu
(Đại Học Quốc Gia, các đại học khác và các tổ chức đào tạo, ...).
Công nghệ cao - Trang 2
Công nghệ cao - Người đăng: thuythoak95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công nghệ cao 9 10 591