Ktl-icon-tai-lieu

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội xã Phước Hai

Được đăng lên bởi Sừng Trâu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN CÁT HẢI
BAN CHỈ ĐẠO 138

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 83 /KH-BCĐ

Cát Hải, ngày 26 tháng 02 năm 2013

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Phòng, chống ma tuý trên địa bàn huyện Cát Hải năm 2013

Năm 2012, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Uỷ ban nhân dân thành phố,
Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm thành phố Hải
Phòng, UBND huyện Cát Hải đã ban hành các Kế hoạch, chỉ đạo quyết liệt công
tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Các ban,
ngành, đoàn thể đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao
nhận thức về tác hại của tệ nạn ma tuý, các thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma
túy, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác, tự giác tham gia cùng với lực lượng
chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn ma
túy. Lực lượng chức năng đã điều tra khám phá nhiều vụ án tàng trữ, vận chuyển
ma tuý đến địa bàn huyện; triệt xóa nhiều điểm mua bán trái phép gây nhức nhối
về ma túy. Công tác phòng, chống ma túy năm 2012 được chỉ đạo triển khai thực
hiện toàn diện, kết hợp chặt chẽ các khâu, từ tuyên truyền, bắt giữ, xử lý đến
hoạt động phòng ngừa, qua đó đã phát huy được sự chủ động sáng tạo của các
ngành, các địa phương, tổ chức, đoàn thể góp phần kiềm chế, ổn định tình hình,
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ
phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện.
Tuy nhiên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện còn diễn
biến phức tạp; số người nghiện ma túy và số xã, thị trấn có người nghiện ma túy
trên địa bàn huyện không giảm. Bên cạnh đó hoạt động của một số đối tượng đưa
ma túy về huyện đảo có chiều hướng diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động tinh
vi, xảo quyệt; tình trạng thanh thiếu niên tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng
ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng.
Để khắc phục tình trạng trên, phát huy những kết quả đã đạt được và đề ra
các giải pháp đấu tranh ngăn chặn tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện trong thời
gian tới, Ban Chỉ đạo 138 huyện Cát Hải xây dựng Kế hoạch công tác phòng,
chống tệ nạn ma túy năm 2013 với những nội dung như sau:
I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu
Góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia phòng
chống ma túy tại Cát Hải giai đoạn 2012-2015; Chiến lược quốc gia phòng,
chống ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011; kiềm chế
sự gia tăng phức tạp về tội phạm ma tuý, th...
UBND HUYỆN CÁT HẢI
BAN CHỈ ĐẠO 138
Số: 83 /KH-BCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cát Hải, ngày 26 tháng 02 năm 2013
KẾ HOẠCH
Phòng, chống ma tuý trên địa bàn huyện Cát Hải năm 2013
Năm 2012, bám t chỉ đạo của Thành ủy, Uỷ ban nhân dân thành phố,
Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và t nạn ma tuý, mại dâm thành ph Hải
Phòng, UBND huyện Cát Hải đã ban hành các Kế hoạch, chỉ đạo quyết liệt công
tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Các ban,
ngành, đoàn thể đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao
nhận thức vtác hại của tệ nạn ma tuý, các thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma
túy, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác, t giác tham gia cùng với lực lượng
chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn ma
túy. Lực lượng chức năng đã điều tra khám phá nhiều vụ án tàng trữ, vận chuyển
ma tđến địa bàn huyện; triệt xóa nhiều điểm mua bán trái phép gây nhức nhối
về ma túy. Công tác phòng, chống ma túy năm 2012 được chỉ đạo triển khai thực
hiện toàn diện, kết hợp chặt chẽ c khâu, từ tuyên truyền, bắt giữ, xử đến
hoạt động phòng ngừa, qua đó đã phát huy được sự chủ động sáng tạo của các
ngành, các địa phương, tổ chức, đoàn thể góp phần kiềm chế, ổn đnh tình hình,
giữ vững an ninh chính trị, trật tan toàn hội phục vụ có hiệu quả nhiệm v
phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.
Tuy nhiên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên đa bàn huyện còn diễn
biến phức tạp; số người nghiện ma túy và số xã, thị trấn người nghiện ma túy
trên địa bàn huyện không giảm. Bên cạnh đó hoạt động của một số đối tượng đưa
ma túy về huyện đảo có chiều hướng diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động tinh
vi, xảo quyệt; tình trạng thanh thiếu niên tàng trữ, t chức sử dụng s dụng
ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng.
Để khắc phục nh trạng trên, phát huy những kết quả đã đạt được và đề ra
các giải pháp đấu tranh ngăn chặn tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện trong thời
gian tới, Ban Chỉ đạo 138 huyện Cát Hải xây dựng Kế hoạch công tác phòng,
chống tệ nạn ma túy năm 2013 với những nội dung như sau:
I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ
1. Mục tiêu
Góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia phòng
chống ma túy tại Cát Hải giai đoạn 2012-2015; Chiến lược quốc gia phòng,
chống ma túy Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 đã được
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011; kiềm chế
sự gia tăng phức tạp v tội phạm ma tuý, thu hẹp địa bàn tệ nạn ma túy tiến
tới đẩy lùi tệ nạn ma túy nhằm tạo môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh phục
vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế hội, bảo vệ cuộc sống bình yên,
hạnh phúc của nhân dân.
1
Công tác phòng chống tệ nạn xã hội xã Phước Hai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác phòng chống tệ nạn xã hội xã Phước Hai - Người đăng: Sừng Trâu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Công tác phòng chống tệ nạn xã hội xã Phước Hai 9 10 172