Ktl-icon-tai-lieu

công văn

Được đăng lên bởi Khoa Phanthiet
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN NHO QUAN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 679 /PGDĐT
V/v phòng chống cơn bão số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nho Quan, ngày 17 tháng 7 năm 2014

KHẨN

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong

huyện.
Thực hiện công văn số 733/SGDĐT-VP ngày 17/7/2014 của Sở GD&ĐT
Ninh Bình về việc phòng chống cơn bão số 2; Thực hiện công điện số 03/CĐBCH ngày 17/7/2014 của Trưởng Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn
huyện Nho Quan.
Để kịp thời đối phó với cơn bão nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất,
Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường một số điểm sau:
1. Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống lụt bão của đơn vị đã xây dựng từ
đầu năm học. Tổ chức trực cơ quan 24/24 giờ trong thời gian cơn bão ảnh hưởng
địa bàn đối với 100% quân số của Tiểu ban Phòng chống lụt bão của nhà trường.
Chủ động chằng chống nhà cửa, phòng học, phòng làm việc… Tính toán các
phương án để đảm bảo an toàn cho các tài liệu và tài sản của nhà trường. Cử lực
lượng tham gia phòng chống lụt bão, cứu nạn với địa phương.
2. Ngừng tất cả các hoạt động thăm quan học tập, các hoạt động bồi
dưỡng, ôn tập trong hè cho đến khi cơn bão không còn ảnh hưởng đến địa bàn
tỉnh Ninh Bình.
3. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình nhà trường sau khi bão
đi qua. Trường hợp đặc biệt, cần báo cáo trực tiếp với Trưởng phòng qua số điện
thoại 0303.866.387 hoặc 0914.858.881.
Nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường khẩn trương,
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Phòng;
- Lưu VP, Ta/05.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Đại

...
UBND HUYỆN NHO QUAN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 679 /PGDĐT
V/v phòng chống cơn bão số 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nho Quan, ngày 17 tháng 7 năm 2014
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong
huyện.
Thực hiện công văn số 733/SGDĐT-VP ngày 17/7/2014 của S GD&ĐT
Ninh Bình về việc phòng chống cơn bão số 2; Thực hiện công điện số 03/CĐ-
BCH ngày 17/7/2014 của Trưởng Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn
huyện Nho Quan.
Để kịp thời đối phó với cơn bão nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất,
Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường một số điểm sau:
1. Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống lụt bão của đơn vị đã xây dựng từ
đầu năm học. Tổ chức trực cơ quan 24/24 giờ trong thời gian cơn bão ảnh hưởng
địa bàn đối với 100% quân số của Tiểu ban Phòng chống lụt bão của nhà trường.
Chủ động chằng chống nhà cửa, phòng học, phòng làm việc… Tính toán các
phương án để đảm bảo an toàn cho các tài liệu và tài sản của nhà trường. Cử lực
lượng tham gia phòng chống lụt bão, cứu nạn với địa phương.
2. Ngừng tất cả các hoạt động thăm quan học tập, các hoạt động bồi
dưỡng, ôn tập trong cho đến khi cơn bão không còn ảnh hưởng đến địa bàn
tỉnh Ninh Bình.
3. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình nhà trường sau khi bão
đi qua. Trường hợp đặc biệt, cần báo cáo trực tiếp với Trưởng phòng qua số điện
thoại 0303.866.387 hoặc 0914.858.881.
Nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường khẩn trương,
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Phòng;
- Lưu VP, Ta/05.
TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Phạm Văn Đại
KHẨN
công văn - Người đăng: Khoa Phanthiet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
công văn 9 10 788