Ktl-icon-tai-lieu

công văn

Được đăng lên bởi Khoa Phanthiet
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN HOA LƯ
Ơ

PHÒNG GD&ĐT
Số: 287/PGD-HSSV
V/v bảo đảm trật tự ATGT trong các đợt
nghỉ Lễ 30/4, 1/5, kỳ thi tốt nghiệp THPT
và thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng
năm 2014.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ơ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hoa Lư, ngày 23 tháng 4 năm 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS trong huyện.
Thực hiện Công văn số 393/SGDĐT-HSSV ngày 21/4/2014 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Ninh Bình về việc bảo đảm trật tự ATGT trong các đợt nghỉ Lễ
30/4, 1/5, kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014,
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu Hiệu trưởng các trường MN, TH và
THCS triển khai thực hiện các nội dung cụ thể sau:
1. Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự
ATGT đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhằm nâng cao nhận thức, xác
định trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT
đã đề ra, đồng thời tuyên truyền cảnh báo các nguy cơ, hậu quả và biện pháp
phòng tránh tai nạn giao thông nhằm đảm bảo ATGT trong các đợt nghỉ Lễ 30/4,
1/5, kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014 trên
địa bàn tỉnh.
2. Phối hợp chặt chẽ với Công an xã, thị trấn; Công an viên thôn, xóm, phố
và các tổ chức đoàn thể tại địa phương; Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông
… để hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm công
tác bảo đảm trật tự ATGT theo quy định.
3. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với học sinh, cán bộ, giáo viên, công chức
không chấp hành luật lệ giao thông.
Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu Hiệu
trưởng các trường MN, TH và THCS trong huyện phân công các thành viên
thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức, HS của
đơn vị mình thực hiện nghiêm túc các nội dung công văn nhằm tăng cường công
tác bảo đảm trật tự ATGT trong các đợt nghỉ Lễ 30/4, 1/5, kỳ thi tốt nghiệp THPT
và thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi; (để thực hiện)
- Lãnh đạo PGD;
- Lưu: VT, HSSV, KH/31./.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Thiện

...
UBND HUYỆN HOA LƯ
PHÒNG GD&ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ơ
Số: 287/PGD-HSSV
V/v bảo đảm trật tự ATGT trong các đợt
nghỉ Lễ 30/4, 1/5, kỳ thi tốt nghiệp THPT
và thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng
năm 2014.
ơ
Hoa Lư, ngày 23 tháng 4 năm 2014
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS trong huyện.
Thực hiện Công văn số 393/SGDĐT-HSSV ngày 21/4/2014 của Sở Giáo
dục Đào tạo Ninh Bình về việc bảo đảm trật tự ATGT trong các đợt nghỉ Lễ
30/4, 1/5, kỳ thi tốt nghiệp THPT thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng m 2014,
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu Hiệu trưởng các trường MN, TH và
THCS triển khai thực hiện các nội dung cụ thể sau:
1. Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự
ATGT đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhằm nâng cao nhận thức, xác
định trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện tốt công c đảm bảo trật tự ATGT
đã đề ra, đồng thời tuyên truyền cảnh báo các nguy cơ, hậu quả và biện pháp
phòng tránh tai nạn giao thông nhằm đảm bảo ATGT trongc đợt nghỉ Lễ 30/4,
1/5, kỳ thi tốt nghiệp THPT thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014 trên
địa bàn tỉnh.
2. Phối hợp chặt chẽ với Công an xã, thị trấn; Công an viên thôn, xóm, phố
và các tổ chức đoàn thể tại địa phương; Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông
để hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm công
tác bảo đảm trật tự ATGT theo quy định.
3. Kiên quyết xử nghiêm đối với học sinh, cán bộ, giáo viên, công chức
không chấp hành luật lệ giao thông.
Nhận đượcng văn này, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện yêu cầu Hiệu
trưởng các trường MN, TH THCS trong huyện phân công các thành viên
thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức, HS của
đơn vị mình thực hiện nghiêm túc các nội dung công văn nhằm tăng cường công
tác bảo đảm trật tự ATGT trong các đợt nghỉ Lễ 30/4, 1/5, kỳ thi tốt nghiệp THPT
và thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi; (để thực hiện)
- Lãnh đạo PGD;
- Lưu: VT, HSSV, KH/31./.
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Thiện
công văn - Người đăng: Khoa Phanthiet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
công văn 9 10 184