Ktl-icon-tai-lieu

công văn

Được đăng lên bởi hoahien
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ & CGCN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số ____/TTDV&CGCN
V/v ……………(1)….....................

Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 20……

Kính gửi: …………………(2)……………………….
Căn cứ ............................................(3)......................................................................;
Căn cứ .....................................................................................................................,
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ...................................(4).....................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Hiện nay ……(5) …… Tình hình này ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của
Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ.
Để giải quyết vấn đề trên, Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ dự
kiến …… (6) ……và đề nghị …… (7)..................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Vậy Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ kính đề nghị …… (2) ……
xem xét và quan tâm giải quyết, giúp đỡ.
Trân trọng kính chào./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- ………………;
- ………………;
- Lưu: VT.

Chú giải:
* Mẫu công văn này sử dụng cho cấp trên hoặc ngang cấp.
(1) Trích yếu: tóm tắt nội dung đề cập của công văn.
(2) Tên của cơ quan được đề nghị lên hoặc yêu cầu tới.
(3) Các căn cứ có liên quan trực tiếp đến nội dung (nếu có).
(4) Lý do đề nghị, yêu cầu.
(5) Nêu thực trạng của vấn đề cần đề nghị, yêu cầu. Cần viết rõ ràng, có chứng cứ, luận giải nhằm tạo tính
thuyết phục cao.
(6) Kế hoạch định thực hiện.
(7) Nội dung các đề nghị, yêu cầu cụ thể.

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ & CGCN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số ____/TTDV&CGCN Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 20……
V/v ……………
(1)
….....................
Kính gửi: …………………
(2)
……………………….
Căn cứ ............................................
(3)
......................................................................;
Căn cứ .....................................................................................................................,
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ...................................
(4)
.....................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Hiện nay ……
(5)
…… Tình hình này ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của
Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ.
Để giải quyết vấn đề trên, Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ dự
kiến ……
(6)
……và đề nghị ……
(7)
..................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Vậy Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ kính đề nghị
(2)
……
xem xét và quan tâm giải quyết, giúp đỡ.
Trân trọng kính chào./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- ………………;
- ………………;
- Lưu: VT.
Chú giải:
* Mẫu công văn này sử dụng cho cấp trên hoặc ngang cấp.
(1) Trích yếu: tóm tắt nội dung đề cập của công văn.
(2) Tên của cơ quan được đề nghị lên hoặc yêu cầu tới.
(3) Các căn cứ có liên quan trực tiếp đến nội dung (nếu có).
(4) Lý do đề nghị, yêu cầu.
(5) Nêu thực trạng của vấn đề cần đề nghị, yêu cầu. Cần viết ràng, chứng cứ, luận giải nhằm tạo tính
thuyết phục cao.
(6) Kế hoạch định thực hiện.
(7) Nội dung các đề nghị, yêu cầu cụ thể.
công văn - Người đăng: hoahien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
công văn 9 10 65