Ktl-icon-tai-lieu

công văn

Được đăng lên bởi ksxaydung09
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY
CỔ PHẦN HBI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/2014/CV- CT
V/v Đề nghị Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
tạo điều kiện, giúp đỡ để công ty cổ phần
HBI và đơn vị khảo sát thực hiện công tác
kiểm định hiện trạng xưởng sản xuất dụng
cụ thể dục thể thao liền kề dự án tại số 181,
Phố Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh
Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
- Căn cứ Quyết định 55/2009/QĐ-UBND ngày 17/03/2009 của UBND Thành phố Hà
Nội về bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công
trình tại thành phố Hà Nội.
- Căn cứ thông báo số 577/TB-UBND của phường Thanh Xuân Trung về việc tổ chức
khảo sát hiện trạng các công trình liền kề dự án tổ hợp văn phòng, nhà ở cao cấp kết hợp
dịch vụ thương mại HBI tại vị trí 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh
Xuân, Hà Nội.
Công ty cổ phần HBI chuẩn bị tiến hành xây dựng dự án tổ hợp văn phòng, nhà ở cao
cấp kết hợp dịch vụ thương mại HBI tại vị trí 203 phố Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh
Xuân, Hà nội. Để công tác thực hiện đúng quy định, quy trình quản lý, và đảm bảo theo
đúng Quyết định 55/2009/QĐ-UBND ngày 17/03/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về
bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại
thành phố Hà Nội, chúng tôi kính đề nghị Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam tạo điều kiện,
bố trí đại diện các đơn vị tổ chức xuống xác nhận việc chủ đầu tư – công ty cổ phần HBI
và đơn vị khảo sát thực hiện công tác kiểm định hiện trạng của hai nhà xưởng liền kề dự
án thuộc khu đất của Xí nghiệp sản xuất dụng cụ thể dục thể thao – số 181, Phố Nguyễn
Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:
-

Như kính gửi;
Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HBI

...
CÔNG TY
CỔ PHẦN HBI
Số: …/2014/CV- CT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
V/v Đề nghị Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
tạo điều kiện, giúp đỡ để công ty cổ phần
HBI và đơn vị khảo sát thực hiện công tác
kiểm định hiện trạng xưởng sản xuất dụng
cụ thể dục thể thao liền kề dự án tại số 181,
Phố Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh
Xuân, Thành Phố Hà Nội.
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2014
Kính gửi: Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
- Căn cứ Quyết định 55/2009/QĐ-UBND ngày 17/03/2009 của UBND Thành phố
Nội về bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công
trình tại thành phố Hà Nội.
- Căn cứ thông báo số 577/TB-UBND của phường Thanh Xuân Trung về việc tổ chức
khảo sát hiện trạng các công trình liền kề dự án tổ hợp văn phòng, nhà ở cao cấp kết hợp
dịch vụ thương mại HBI tại vị trí 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh
Xuân, Hà Nội.
Công ty cổ phần HBI chuẩn bị tiến hành xây dựng dự án tổ hợp văn phòng, nhà ở cao
cấp kết hợp dịch vụ thương mại HBI tại vị trí 203 phố Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh
Xuân, nội. Để côngc thực hiện đúng quy định, quy trình quản , đảm bảo theo
đúng Quyết định 55/2009/QĐ-UBND ngày 17/03/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về
bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại
thành phố Nội, chúng tôi kính đề nghị Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam tạo điều kiện,
bố trí đại diện các đơn vị tổ chức xuống xác nhận việc chủ đầucông ty cổ phần HBI
đơn vị khảo sát thực hiện côngc kiểm định hiện trạng của hai nhà xưởng liền kề dự
án thuộc khu đất của nghiệp sản xuất dụng cụ thể dục thể thao số 181, Phố Nguyễn
Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn./.
công văn - Trang 2
công văn - Người đăng: ksxaydung09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
công văn 9 10 493