Ktl-icon-tai-lieu

Công văn

Được đăng lên bởi colautrang96
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ & CGCN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số ____/TTDV&CGCN
V/v mời họp(1)

Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 20……

Kính gửi: …………………(2)……………………….
Được sự đồng ý (cho phép) của ...............(3)……, Trung tâm Dịch vụ và Chuyển
giao công nghệ kính mời ông (bà) …… tham dự cuộc họp về: ............... (4) ...................
.............................................................................................................................................
Thời gian: từ …… giờ ……, ngày …… tháng …… năm ……
Địa điểm: .................................................................................................................
Đề nghị ông (bà) đến dự họp theo thời gian và địa điểm nêu trên.
Nếu không tham dự được, đề nghị ông (bà) báo trước ……. giờ, ngày ……
tháng …… năm …… theo địa chỉ .....................................................................................
Trân trọng kính chào./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- ………………;
- ………………;
- Lưu: VT.

Chú giải:
* Mẫu công văn này sử dụng đối với trường hợp đối tượng được mời có ràng buộc trong nội bộ quản lý, khác
với thư mời, được sử dụng đối với trường hợp đối tượng được mời không thuộc phạm vi quản lý nhưng có công
việc liên quan.
(1) Trích yếu: ghi “v/v mời họp”, không ghi nội dung họp, vì được nêu ở (4).
(2) Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân được mời họp.
(3) Căn cứ mời họp.
(4) Nội dung cuộc họp.

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ & CGCN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số ____/TTDV&CGCN Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 20……
V/v mời họp
(1)
Kính gửi: …………………
(2)
……………………….
Được sự đồng ý (cho phép) của ...............
(3)
……, Trung tâm Dịch vụ Chuyển
giao công nghệ kính mời ông (bà) …… tham dự cuộc họp về: ...............
(4)
...................
.............................................................................................................................................
Thời gian: từ …… giờ ……, ngày …… tháng …… năm ……
Địa điểm: .................................................................................................................
Đề nghị ông (bà) đến dự họp theo thời gian và địa điểm nêu trên.
Nếu không tham dự được, đề nghị ông (bà) báo trước ……. giờ, ngày ……
tháng …… năm …… theo địa chỉ .....................................................................................
Trân trọng kính chào./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- ………………;
- ………………;
- Lưu: VT.
Chú giải:
* Mẫu công văn này s dụng đối với trường hợp đối tượng được mời ràng buộc trong nội bộ quản , khác
với tmời, được sử dụng đối với trường hợp đối tượng đưc mời không thuộc phạm vi quản lý nhưng có công
việc liên quan.
(1) Trích yếu: ghi “v/v mời họp”, không ghi nội dung họp, vì được nêu ở (4).
(2) Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân được mời họp.
(3) Căn cứ mời họp.
(4) Nội dung cuộc họp.
Công văn - Người đăng: colautrang96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Công văn 9 10 455