Ktl-icon-tai-lieu

Công văn 100132012VPCP

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 97 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10013/VPCP-KGVX

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

V/v báo cáo các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh hiệu quả cao trên cơ sở sử dụng
nguồn nhân lực có chất lượng và ứng dụng khoa
học, công nghệ

Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Để chuẩn bị cho việc khảo sát các mô hình tăng trưởng kinh tế với chi phí thấp trên cơ sở sử
dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và ứng dụng khoa học và công nghệ của các đơn vị, doanh
nghiệp trong cả nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
Yêu cầu các Bộ rà soát, lập danh sách các đơn vị, doanh nghiệp (thuộc mọi thành phần kinh tế
trên địa bàn một số tỉnh, thành phố) sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao trên cơ sở sử dụng
nguồn nhân lực có chất lượng và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ và gửi báo cáo
Phó Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2012.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, KTN,
ĐMDN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

Nguyễn Hữu Vũ

...
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 10013/VPCP-KGVX
V/v báo cáo các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh hiệu quả cao trên cơ sở sử dụng
nguồn nhân lực có chất lượng và ứng dụng khoa
học, công nghệ
Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012
Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.
Để chuẩn bị cho việc khảo sát các mô hình tăng trưởng kinh tế với chi phí thấp trên cơ sở sử
dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và ứng dụng khoa học và công nghệ của các đơn vị, doanh
nghiệp trong cả nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
Yêu cầu các Bộ rà soát, lập danh sách các đơn vị, doanh nghiệp (thuộc mọi thành phần kinh tế
trên địa bàn một số tỉnh, thành phố) sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao trên cơ sở sử dụng
nguồn nhân lực có chất lượng và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ và gửi báo cáo
Phó Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2012.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, KTN,
ĐMDN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ
Công văn 100132012VPCP - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Công văn 100132012VPCP 9 10 887