Ktl-icon-tai-lieu

Công văn 1500BGDĐT

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------Số: 1500/BGDĐT-GDQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

V/v: Quy định về nội dung và chấm điểm kiểm tra
Quy chế môn học GDQP-AN

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN
- Các trung tâm GDQP-AN sinh viên

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra Quy chế môn học giáo dục quốc phòng - an ninh
(GDQP-AN) tại các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng,
trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm GDQP-AN sinh viên trên toàn quốc; Bộ Giáo dục và
Đào tạo quy định về chấm điểm khi kiểm tra Quy chế môn học GDQP-AN như sau:
I. Mục đích
1. Công tác kiểm tra nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện dạy, học môn học GDQP-AN; chất
lượng công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện giảng dạy môn học trong thời gian qua.
2. Trên cơ sở kiểm tra thực tế từng nội dung và tổng điểm theo biểu quy định xác định kết luận
kiểm tra, từ đó đánh giá chính xác mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị; kịp thời rút
kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo và nâng cao chất lượng dạy, học môn học GDQPAN tại các nhà trường; các cơ sở đề xuất các chủ trương, biện pháp để tiếp tục chỉ đạo, triển khai
tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác GDQP-AN trong những năm tiếp theo.
II. Nội dung kiểm tra
- Kiểm tra hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo nội dung môn học GDQP-AN (bao gồm văn bản
hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp và văn bản của cấp mình ban hành).
- Thực hiện nội dung, chương trình và kế hoạch tổ chức giảng dạy môn học GDQP-AN.
- Số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên và thực hiện chính sách đối với đội ngũ giáo
viên, giảng viên.
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học môn học GDQP-AN, giảng đường, thao trường, bãi
tập...

- Thực hành giảng dạy của giáo viên, giảng viên (dự giảng bài giảng lý thuyết và thực hành);
kiểm tra nhận thức của giáo viên, giảng viên (vấn đáp hoặc trắc nghiệm).
- Kết quả kiểm tra nhận thức học sinh, sinh viên (kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm).
- Công tác quản lý, quy trình cấp phôi bằng chứng chỉ môn học GDQP-AN; chế độ thu và sử
dụng học phí môn học.
- Trang phục khi lên lớp và học tập của giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên.
(Nội dung chấm điểm và biểu điểm cho từng nội dung có phụ lục kèm theo).
III. Thành phần kiểm tra
- Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Lãnh đạo Bộ hoặc ủy quyền cho Vụ Giáo dục
Quốc phòng chủ trì gồm đại diện: Thanh tra Bộ, Vụ Giáo dục Đại...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1500/BGDĐT-GDQP
V/v: Quy định về nội dung và chấm điểm kiểm tra
Quy chế môn học GDQP-AN
Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013
Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN
- Các trung tâm GDQP-AN sinh viên
Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra Quy chế môn học giáo dục quốc phòng - an ninh
(GDQP-AN) tại các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng,
trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm GDQP-AN sinh viên trên toàn quốc; Bộ Giáo dục và
Đào tạo quy định về chấm điểm khi kiểm tra Quy chế môn học GDQP-AN như sau:
I. Mục đích
1. Công tác kiểm tra nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện dạy, học môn học GDQP-AN; chất
lượng công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện giảng dạy môn học trong thời gian qua.
2. Trên cơ sở kiểm tra thực tế từng nội dung và tổng điểm theo biểu quy định xác định kết luận
kiểm tra, từ đó đánh giá chính xác mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị; kịp thời rút
kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo và nâng cao chất lượng dạy, học môn học GDQP-
AN tại các nhà trường; các cơ sở đề xuất các chủ trương, biện pháp để tiếp tục chỉ đạo, triển khai
tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác GDQP-AN trong những năm tiếp theo.
II. Nội dung kiểm tra
- Kiểm tra hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo nội dung môn học GDQP-AN (bao gồm văn bản
hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp và văn bản của cấp mình ban hành).
- Thực hiện nội dung, chương trình và kế hoạch tổ chức giảng dạy môn học GDQP-AN.
- Số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên và thực hiện chính sách đối với đội ngũ giáo
viên, giảng viên.
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học môn học GDQP-AN, giảng đường, thao trường, bãi
tập...
Công văn 1500BGDĐT - Trang 2
Công văn 1500BGDĐT - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Công văn 1500BGDĐT 9 10 731