Ktl-icon-tai-lieu

Công văn 244KTKĐ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/KTKĐCLGD

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2013

V/v: Hướng dẫn thu lệ phí tuyển sinh đại học, cao
đẳng năm 2013

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.

Ngày 08 tháng 3 năm 2013, Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch số
25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11
tháng 2 năm 2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng lệ phí dự thi,
dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Hiệu lực thi hành của Thông tư này được
quy định tại khoản 1, Điều 2 như sau: “Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2013 và áp dụng cho các kỳ
tuyển sinh từ năm 2013”.
Theo lịch công tác tuyển sinh năm 2013, thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng kí dự thi từ ngày 11/3/2013 và kết thúc vào
17h00 ngày 19/4/2013. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu, nộp lệ phí tuyển sinh theo đúng quy định của Thông
tư đã ban hành, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học,
học viện; các trường đại học, cao đẳng tổ chức thu, nộp lệ phí tuyển sinh như sau:
1. Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí dự thi phải nộp lệ phí tuyển sinh theo quy định tại Thông tư liên tịch số
21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Mức trích nộp lệ phí tuyển sinh cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở giáo dục và đào tạo được thực hiện theo quy định
tại Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
3. Phần chênh lệch lệ phí tuyển sinh được quy định tại hai Thông tư nêu trên, các đại học, học viện; các trường đại
học, cao đẳng trực tiếp tổ chức thu trong ngày thí sinh làm thủ tục dự thi tại trường.
4. Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng có trách nhiệm chuyển cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và sở
giáo dục và đào tạo phần chênh lệch mức trích nộp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở giáo dục và đào tạo được quy
định tại hai Thông tư. Trân trọng ./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Bùi Văn Ga (để b/c);
- TTr. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: Cục KTKĐCLGD.

Trần Văn Nghĩa

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 244/KTKĐCLGD
V/v: Hướng dẫn thu lệ phí tuyển sinh đại học, cao
đẳng năm 2013
Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2013
Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.
Ngày 08 tháng 3 năm 2013, Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch số
25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11
tháng 2 năm 2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng lệ phí dự thi,
dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Hiệu lực thi hành của Thông tư này được
quy định tại khoản 1, Điều 2 như sau: “Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2013 và áp dụng cho các kỳ
tuyển sinh từ năm 2013”.
Theo lịch công tác tuyển sinh năm 2013, thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng kí dự thi từ ngày 11/3/2013 và kết thúc vào
17h00 ngày 19/4/2013. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu, nộp lệ phí tuyển sinh theo đúng quy định của Thông
tư đã ban hành, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học,
học viện; các trường đại học, cao đẳng tổ chức thu, nộp lệ phí tuyển sinh như sau:
1. Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí dự thi phải nộp lệ phí tuyển sinh theo quy định tại Thông tư liên tịch số
21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Mức trích nộp lệ phí tuyển sinh cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở giáo dục và đào tạo được thực hiện theo quy định
tại Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
3. Phần chênh lệch lệ phí tuyển sinh được quy định tại hai Thông tư nêu trên, các đại học, học viện; các trường đại
học, cao đẳng trực tiếp tổ chức thu trong ngày thí sinh làm thủ tục dự thi tại trường.
4. Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng có trách nhiệm chuyển cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và sở
giáo dục và đào tạo phần chênh lệch mức trích nộp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở giáo dục và đào tạo được quy
định tại hai Thông tư. Trân trọng ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Bùi Văn Ga (để b/c);
- TTr. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: Cục KTKĐCLGD.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Công văn 244KTKĐ - Trang 2
Công văn 244KTKĐ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công văn 244KTKĐ 9 10 790