Ktl-icon-tai-lieu

Công văn 68912012TCHQ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6891/TCHQ-TCCB

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

V/v chi trả trợ cấp thôi việc

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh
Trả lời đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 2241/HQQN ngày
11/10/2012 về chi trả trợ cấp thôi việc đối với lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều
kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, Tổng cục có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Điều 36 và Điều 145 của Bộ Luật Lao động và hướng dẫn tại mục 2, phần
III của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003
của Chính phủ về hợp đồng lao động thì trường hợp bà Nguyễn Thị Minh (hợp đồng lao động
theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, có thời gian tham gia BHXH là 8 năm 10 tháng) không thuộc
đối tượng được hưởng lương hưu hàng tháng, mà thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp
thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.
Tổng cục thông báo đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Duy Thông

...
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 6891/TCHQ-TCCB
V/v chi trả trợ cấp thôi việc
Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh
Trả lời đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 2241/HQQN ngày
11/10/2012 về chi trả trợ cấp thôi việc đối với lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều
kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, Tổng cục có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Điều 36 và Điều 145 của Bộ Luật Lao động và hướng dẫn tại mục 2, phần
III của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003
của Chính phủ về hợp đồng lao động thì trường hợp bà Nguyễn Thị Minh (hợp đồng lao động
theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, có thời gian tham gia BHXH là 8 năm 10 tháng) không thuộc
đối tượng được hưởng lương hưu hàng tháng, mà thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp
thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.
Tổng cục thông báo đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB (2).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thông
Công văn 68912012TCHQ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Công văn 68912012TCHQ 9 10 375