Ktl-icon-tai-lieu

Công văn chuẩn y chủ tịch UBND

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3025 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUAÄN ( HUYEÄN)….
UÛY BAN NHAÂN DAÂN
PHÖÔØNG (XAÕ)………..
Soá : /UBND

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
Phöôøng(xaõ)

, ngaøy

thaùng naêm

V/v Chuaån y chöùc danh
Chuû tòch UBND Phöôøng……..
Kính göûi:
- UÛy Ban Nhaân Daân Quaän (Huyeän)…..;
- Phoøng TCCQ Quaän (Huyeän)…………
Caên cöù keát quaû baàu cöû taïi phieân hoïp HÑND Phöôøng(xaõ)………... Quaän (huyeän)
……………… laàn thöù ……. khoaù ….. nhieäm kyø …… vaøo ngaøy …………………….. (coù bieân baûn ñính
keøm). UBND Phöôøng (xaõ)..….. trình UBND Quaän (huyeän) ………………. xem xeùt vaø chuaån y
chöùc danh Chuû tòch UBND Phöôøng (xaõ) …………… Quaän (huyeän) ….………… nhieäm kyø
………………….ñoái vôùi:
OÂng ……………………………………………………
sinh naêm:…………………….
Ñeå kòp thôøi cho coâng taùc ñieàu haønh hoaït ñoäng UBND Phöôøng(xaõ)…………… theo qui
ñònh cuûa phaùp luaät.

Nôi nhaän:
-

TM. UÛY BAN NHAÂN DAÂN
CHUÛ TÒCH (Nhieäm kyø cuõ)

Nhö treân;
Löu ( VP).

( Hoï Vaø Teân)

...
QUAÄN ( HUYEÄN)….
UÛY BAN NHAÂN DAÂN
PHÖÔØNG (XAÕ)………..
Soá : /UBND
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
Phöôøng(xaõ) , ngaøy thaùng naêm
V/v Chuaån y chöùc danh
Chuû tòch UBND Phöôøng……..
Kính göûi:
- UÛy Ban Nhaân Daân Quaän (Huyeän)…..;
- Phoøng TCCQ Quaän (Huyeän)…………
Caên cöù keát quaû baàu cöû taïi phieân hoïp HÑND Phöôøng(xaõ)………... Quaän (huyeän)
……………… laàn thöù ……. khoaù ….. nhieäm kyø …… vaøo ngaøy …………………….. (coù bieân baûn ñính
keøm). UBND Phöôøng (xaõ)..….. trình UBND Quaän (huyeän) ………………. xem xeùt vaø chuaån y
chöùc danh Chuû tòch UBND Phöôøng (xaõ) …………… Quaän (huyeän) ….………… nhieäm kyø
………………….ñoái vôùi:
OÂng ……………………………………………………
sinh naêm:…………………….
Ñeå kòp thôøi cho coâng taùc ñieàu haønh hoaït ñoäng UBND Phöôøng(xaõ)…………… theo qui
ñònh cuûa phaùp luaät.
Nôi nhaän :
- Nhö treân;
- Löu ( VP).
TM. UÛY BAN NHAÂN DAÂN
CHUÛ TÒCH (Nhieäm kyø cuõ)
( Hoï Vaø Teân)
Công văn chuẩn y chủ tịch UBND - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Công văn chuẩn y chủ tịch UBND 9 10 527