Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
.........., Ngày………..tháng ……..năm ……

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Kính gửi: Phòng Lao Động – Thương Binh & Xã Hội quận Tân Phú
Đơn vị (Công ty) :………………………………………………………………….
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………………………………………
Nơicấp :……………………………………………………………………………….
Địachỉ :………………………………………………………………………………..
Điện thoại :……………………………………………………………………………
Mã số cơ quan lao động cấp:…………………………………………………………
Hiện tại đơn vị có nhu cầu sử dụng đăng ký danh sách lao động như sau:
1/. Tổng số lao động theo danh sách đăng ký:………….. người
( Chia ra : Nam……………. người; Nữ…………….người )
2/. Số lao động đăng ký lần đầu ( tăng mới ) : ……………người
( Chia ra : Nam……………… người; Nữ……………. người )
Trong đó có:
- Số lao động có hộ khẩu tỉnh ……………………. Người
( Chia ra : Nam……………. người; Nữ…………….người )
+ Số lao động có tay nghề ( qua trường lớp đào tạo ) :……… người
( Chia ra : Nam……………… người; Nữ……………. người )
+ Số lao động không có tay nghề : ………………………. Người
( Chia ra : Nam……………… người; Nữ…………….người )
Đơn vị sẽ chấp hành đúng các quy định của Nhà nước trong việc sử dụng lao
động.
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC
( Ký tên, đóng dấu )

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
.........., Ngày………..tháng ……..năm ……
CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Kính gửi: Phòng Lao Động – Thương Binh & Xã Hội quận Tân Phú
Đơn vị (Công ty) :………………………………………………………………….
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………………………………………
Nơicấp :……………………………………………………………………………….
Địachỉ :………………………………………………………………………………..
Điện thoại :……………………………………………………………………………
Mã số cơ quan lao động cấp:…………………………………………………………
Hiện tại đơn vị có nhu cầu sử dụng đăng ký danh sách lao động như sau:
1/. Tổng số lao động theo danh sách đăng ký:………….. người
( Chia ra : Nam……………. người; Nữ…………….người )
2/. Số lao động đăng ký lần đầu ( tăng mới ) : ……………người
( Chia ra : Nam……………… người; Nữ……………. người )
Trong đó có:
- Số lao động có hộ khẩu tỉnh ……………………. Người
( Chia ra : Nam……………. người; Nữ…………….người )
+ Số lao động có tay nghề ( qua trường lớp đào tạo ) :……… người
( Chia ra : Nam……………… người; Nữ……………. người )
+ Số lao động không có tay nghề : ………………………. Người
( Chia ra : Nam……………… người; Nữ…………….người )
Đơn vị sẽ chấp hành đúng các quy định của Nhà nước trong việc sử dụng lao
động.
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
GIÁM ĐỐC
( Ký tên, đóng dấu )
CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 9 10 450