Ktl-icon-tai-lieu

Công văn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 06A-HSB
BẢO HIỂM XÃ
HỘI ...................
BẢO HIỂM XÃ
HỘI ..................
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ................/QĐ-BHXH

. . . . . . . , ngày .... tháng …. năm .….
QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chế độ ..........................(1)
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI ..........................................
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;
Căn cứ Quyết định số ............................... ngày ...... tháng ..... năm .....
của .................. .................................. về việc thành lập Bảo hiểm xã
hội .....................................;
Căn cứ hồ sơ hưởng chế độ ........... (1) đối với ông/bà ...............................................,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Điều chỉnh lại chế độ .................................................................. đối với
ông/bà ..............................................;
Hưởng chế độ từ ........./......../..........; số hồ sơ .............................................
Lý do điều chỉnh: (2)
- ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...
Nội dung điều chỉnh: (3)
- ........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...
Thời điểm điều chỉnh kể từ ngày ........ tháng ....... năm .......
Số tiền được truy lĩnh/phải thu hồi (4) gồm:
- .......................................................................................... đồng;
...

Cộng: .................................................................................. đồng.
(Ghi số tiền bằng chữ)
Điều 2: Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH
(5).................. ...................................... và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ông/Bà …………………..;
- BHXH(5) …………...
Mẫu số 06A-HSB
BẢO HIỂM XÃ
HỘI ...................
BẢO HIỂM XÃ
HỘI ..................
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: ................/QĐ-BHXH . . . . . . . , ngày .... tháng …. năm .….
QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh chế độ ..........................(1)
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI ..........................................
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;
Căn cứ Quyết định số ............................... ngày ...... tháng ..... năm .....
của .................. .................................. về việc thành lập Bảo hiểm xã
hội .....................................;
Căn cứ hồ sơ hưởng chế độ ........... (1) đối với ông/bà ...............................................,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Điều chỉnh lại chế độ .................................................................. đối với
ông/bà ..............................................;
Hưởng chế độ từ ........./......../..........; số hồ sơ .............................................
Lý do điều chỉnh: (2)
- ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...
Nội dung điều chỉnh: (3)
- ........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...
Thời điểm điều chỉnh kể từ ngày ........ tháng ....... năm .......
Số tiền được truy lĩnh/phải thu hồi (4) gồm:
- .......................................................................................... đồng;
...
Công văn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp - Trang 2
Công văn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công văn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 9 10 145