Ktl-icon-tai-lieu

công văn giải trình

Được đăng lên bởi tuyetxuong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 716 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ XÂY DỰNG
-------Số: 2135/BXD-VLXD
V/v: đề nghị tạm dừng cấp
phép đầu tư các cơ sở sản
xuất vôi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng
cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng
và xuất khẩu khoáng sản, tiến tới xóa bỏ các cơ sở sản xuất vôi tự phát, thủ công thiếu quy
hoạch, gây ô nhiễm môi trường…, hiện nay Bộ Xây dựng đang tiến hành lập Quy hoạch phát
triển sản xuất vôi công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trình
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Trong thời gian qua một số địa phương chưa xây dựng lộ trình xóa bỏ các cơ sở sản xuất vôi
thủ công và tiến hành cấp giấy chứng nhận đầu tư chưa theo quy định về thẩm định dự án,
đánh giá trình độ công nghệ sản xuất, vùng nguyên liệu đối với quy hoạch thăm dò, khai thác
và sử dụng khoáng sản, đánh giá tác động môi trường....Việc cấp giấy chứng nhận đầu tư các
cơ sở sản xuất vôi chưa thẩm định kỹ dẫn đến thời gian cấp phép dài không phù hợp với dự án
đầu tư (có dự án quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu nhưng được cấp phép đến năm 2064) hoặc
công suất đầu tư lớn nhưng không có mỏ nguyên liệu, không phù hợp với tổng mức đầu tư dự
án. Đặc biệt có Tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp là những cơ sở sản xuất
vôi thủ công trước đây, nhằm mục đích để hợp thức cho doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu
vôi.
Để đảm bảo sử dụng tài nguyên khoáng sản hiệu quả, bảo vệ môi trường, tránh đầu tư những
công nghệ cũ kỹ, lạc hậu, khắc phục tình trạng cung vượt quá cầu, việc đầu tư mới cơ sở sản
xuất vôi phải phù hợp với Quy hoạch phát triển sản xuất vôi công nghiệp ở Việt Nam đến năm
2020 và định hướng đến năm 2030 (đang tiến hành lập). Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số việc sau và báo cáo về Bộ Xây dựng:
1. Tạm dừng cấp phép đầu tư mới các cơ sở sản xuất vôi khi chưa có ý kiến thống nhất của
Bộ Xây dựng.
2. Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư khai thác, chế biến vôi đã cấp khi chưa thẩm định về mỏ
nguyên liệu phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm
vật liệu xây dựng, trong đó có khoáng sản làm vôi (tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày
09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ); hoặc chưa thẩm định nội dung về trình độ, quy mô
công nghệ, đánh giá tác động môi...
B XÂY D NG
--------
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc
---------------
S : 2135/BXD-VLXD
V/v: đ ngh t m d ng c p
phép đ u t các c s s n ư ơ
xu t vôi
Hà N i, ngày 11 tháng 10 năm 2013
Kính g i: y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ươ
Th c hi n Ch th s 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 c a Th t ng Chính ph v vi c tăng ướ
c ng công tác qu n lý nhà n c đ i v i các ho t đ ng thăm dò, khai thác, ch bi n, s d ng ườ ướ ế ế
và xu t kh u khoáng s n, ti n t i xóa b các c s s n xu t vôi t phát, th công thi u quy ế ơ ế
ho ch, gây ô nhi m môi tr ng…, hi n nay B Xây d ng đang ti n hành l p Quy ho ch phát ườ ế
tri n s n xu t vôi công nghi p Vi t Nam đ n năm 2020 và đ nh h ng đ n năm 2030 trình ế ướ ế
Th t ng Chính ph phê duy t. ướ
Trong th i gian qua m t s đ a ph ng ch a xây d ng l trình xóa b các c s s n xu t vôi ươ ư ơ
th công và ti n hành c p gi y ch ng nh n đ u t ch a theo quy đ nh v th m đ nh d án, ế ư ư
đánh giá trình đ công ngh s n xu t, vùng nguyên li u đ i v i quy ho ch thăm dò, khai thác
và s d ng khoáng s n, đánh giá tác đ ng môi tr ng....Vi c c p gi y ch ng nh n đ u t các ườ ư
c s s n xu t vôi ch a th m đ nh k d n đ n th i gian c p phép dài không phù h p v i d ánơ ư ế
đ u t (có d án quy mô nh , công ngh l c h u nh ng đ c c p phép đ n năm 2064) ho c ư ư ượ ế
công su t đ u t l n nh ng không có m nguyên li u, không phù h p v i t ng m c đ u t d ư ư ư
án. Đ c bi t có T nh c p gi y ch ng nh n đ u t cho doanh nghi p là nh ng c s s n xu t ư ơ
vôi th công tr c đây, nh m m c đích đ h p th c cho doanh nghi p đ đi u ki n xu t kh u ướ
vôi.
Đ đ m b o s d ng tài nguyên khoáng s n hi u qu , b o v môi tr ng, tránh đ u t nh ng ườ ư
công ngh cũ k , l c h u, kh c ph c tình tr ng cung v t quá c u, vi c đ u t m i c s s n ượ ư ơ
xu t vôi ph i phù h p v i Quy ho ch phát tri n s n xu t vôi công nghi p Vi t Nam đ n năm ế
2020 và đ nh h ng đ n năm 2030 (đang ti n hành l p). B Xây d ng đ ngh UBND các t nh, ướ ế ế
thành ph tr c thu c Trung ng th c hi n ngay m t s vi c sau và báo cáo v B Xây d ng: ươ
1. T m d ng c p phép đ u t m i các c s s n xu t vôi khi ch a có ý ki n th ng nh t c a ư ơ ư ế
B Xây d ng.
2. Thu h i Gi y ch ng nh n đ u t khai thác, ch bi n vôi đã c p khi ch a th m đ nh v m ư ế ế ư
nguyên li u phù h p v i Quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n làm ế ế
v t li u xây d ng, trong đó có khoáng s n làm vôi (t i Quy t đ nh s 45/QĐ-TTg ngày ế
09/01/2012 c a Th t ng Chính ph ); ho c ch a th m đ nh n i dung v trình đ , quy mô ướ ư
công ngh , đánh giá tác đ ng môi tr ng, s phù h p v i quy ho ch s d ng đ t, quy ho ch ườ
xây d ng.
3. Xây d ng l trình xóa b các c s s n xu t vôi th công, gây ô nhi m môi tr ng trên đ a ơ ườ
bàn t nh.
4. Rà soát các m khoáng s n đ c c p phép s d ng cho các c s ph c v s n xu t vôi ượ ơ
công nghi p báo cáo B Xây d ng xem xét b sung vào quy ho ch thăm dò, khai thác, ch ế
bi n và s d ng khoáng s n làm v t li u xây d ng trình Th t ng Chính ph xem xét quy t ế ướ ế
đ nh.
công văn giải trình - Trang 2
công văn giải trình - Người đăng: tuyetxuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
công văn giải trình 9 10 768