Ktl-icon-tai-lieu

Công văn (Mẫu 1)

Được đăng lên bởi dong-van-nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

Số:

/…(3)...-...(4)...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.......... (5) ......., ngày
200...

tháng

năm

V/v …...…(6)………..

Kính gửi: ……………………….......……………
………………………………..(7)……………………………………..
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………/.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ................;
- Lưu: VT, ...(9). A.xx(10).

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (8)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Số XX phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (043) XXXXXXX,
Fax: (043) XXXXXXX
E-Mail: .............................. Website: …………………….. (11)

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.
(4) Chữ viết tắt tên đơn vị (Vụ, phòng, ban, tổ, bộ phận chức năng) soạn thảo công văn.
(5) Địa danh.
(6) Trích yếu nội dung công văn.
(7) Nội dung công văn.
(8) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký như Bộ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc, Viện trưởng
v.v…; trường hợp ký thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi chữ viết tắt “TM” trước tên cơ quan, tổ
chức hoặc tên tập thể lãnh đạo, ví dụ: TM.Uỷ ban nhân dân, TM. Ban thường vụ, TM. Hội
đồng…; nếu người ký công văn là cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chữ viết
tắt “KT” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký công văn;
các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 12 của Thông tư này.
(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
(11) Địa chỉ cơ quan, tổ chức; số điện thoại, số Telex, số Fax; địa chỉ E-Mail; Website (nếu cần).
* Nếu nơi nhận (kính gửi) là những chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận
không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh, chức vụ ấy vào.

...
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /…(3)...-...(4)... .......... (5) ......., ngày tháng năm
200...
V/v …...…(6)………..
Kính gửi:
……………………….......……………
………………………………..(7)……………………………………..
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………/.
Nơi nhận:
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (8)
- Như trên;
- ................;
- Lưu: VT, ...(9). A.xx(10).
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
Số XX phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (043) XXXXXXX, Fax: (043) XXXXXXX
E-Mail: .............................. Website: …………………….. (11)
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.
(4) Chữ viết tắt tên đơn vị (Vụ, phòng, ban, tổ, bộ phận chức năng) soạn thảo công văn.
(5) Địa danh.
(6) Trích yếu nội dung công văn.
(7) Nội dung công văn.
(8) Ghi quyền hạn, chức vụ của người như Bộ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc, Viện trưởng
v.v…; trường hợp thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi chữ viết tắt “TM” trước tên quan, tổ
chức hoặc tên tập thể lãnh đạo, dụ: TM.Uỷ ban nhân dân, TM. Ban thường vụ, TM. Hội
đồng…; nếu người ký công văn là cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chữ viết
tắt “KT” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người công văn;
các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 12 của Thông tư này.
(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và slượng bản lưu (nếu cần).
(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
(11) Địa chỉ cơ quan, tổ chức; số điện thoại, số Telex, số Fax; địa chỉ E-Mail; Website (nếu cần).
* Nếu nơi nhận (kính gửi) là những chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận
không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh, chức vụ ấy vào.
Công văn (Mẫu 1) - Người đăng: dong-van-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Công văn (Mẫu 1) 9 10 776