Ktl-icon-tai-lieu

công văn mời hợp

Được đăng lên bởi tuyetxuong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TP. HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH-TNHH MTV

Số:___/TCT-HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2013

V/v góp ý Dự thảo sửa đổi
Hiến pháp năm 1992 và sinh hoạt
Câu lạc bộ Pháp chế Benthanh Group

Kính gửi: Tổng Giám đốc các doanh nghiệp
thuộc hệ thống Tổng Công ty Bến Thành
Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về việc góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm
1992 và chương trình sinh hoạt định kỳ CLB Pháp chế Benthanh Group, nay Tổng Công
ty tổ chức cuộc họp như sau:
1. Thời gian

: 08 giờ 00 ngày thứ Sáu 01/02/2013 (01 buổi).

2. Địa điểm

: Hội trường Công ty CP Xuất nhập khẩu Khánh Hội
Lầu 7, Số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM

3. Chủ trì

: Ông Hoa Đình Thanh, Phó Giám đốc Hành chánh Tổng Công ty,
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế Benthanh Group.

4. Nội dung:
- Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
- Báo cáo và thảo luận chuyên đề “Thực hiện việc phân cấp, ủy quyền trong quản
lý, điều hành doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật”.
5. Thành phần tham dự:
- Thành viên Câu lạc bộ là cán bộ phụ trách công tác pháp chế, chuyên viên pháp chế
tại các doanh nghiệp;
- Cán bộ, nhân viên khác theo đề nghị của lãnh đạo các doanh nghiệp thành viên.
- Mỗi doanh nghiệp cử 02 người; đối với các công ty con, công ty liên kết của các
doanh nghiệp thành viên thuộc hệ thống được cử thêm mỗi công ty 01 người.
Các doanh nghiệp gởi danh sách nhân sự tham gia (theo mẫu đính kèm) về Phòng
Hành chánh Tổng Công ty theo địa chỉ email thuyduong@benthanhgroup.com hạn cuối là
ngày 30/01/2013. Mọi chi tiết đề nghị liên hệ Bà Trần Nguyễn Thùy Dương, Chuyên viên
pháp chế Phòng Hành chánh Tổng Công ty (ĐT: 38 258 859 – DĐ: 0905 445 223).
6. Tài liệu tham khảo: đề nghị các thành viên tải xuống từ website Tổng Công ty,
mục Tin tức-Thông báo Tổng Công ty.
Đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm, cử nhân sự tham gia đầy đủ để việc
góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và sinh hoạt Câu lạc bộ được thực hiện tốt.

2
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

3

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC
*

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Số 90-CV/ĐU
V/v mời họp
Kính gửi:

Các đồng chí UVBCH Đảng ủy cơ quan UBDT khóa VI,
nhiệm kỳ 2010-2015.

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành
khóa VI, nhiệm kỳ 2010-2015.
1. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà C, trụ sở Ủy ban Dân tộc (80 Phan Đình
Phùng, Ba Đình, Hà Nội).
2. Thời gian:...
UBND TP. HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH-TNHH MTV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:___/TCT-HC TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2013
V/v góp ý Dự thảo sửa đổi
Hiến pháp năm 1992 và sinh hoạt
Câu lạc bộ Pháp chế Benthanh Group
Kính gửi: Tổng Giám đốc các doanh nghiệp
thuộc hệ thống Tổng Công ty Bến Thành
Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về việc góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm
1992 và chương trình sinh hoạt định kỳ CLB Pháp chế Benthanh Group, nay Tổng Công
ty tổ chức cuộc họp như sau:
1. Thời gian : 08 giờ 00 ngày thứ Sáu 01/02/2013 (01 buổi).
2. Địa điểm : Hội trường Công ty CP Xuất nhập khẩu Khánh Hội
Lầu 7, Số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM
3. Chủ trì : Ông Hoa Đình Thanh, Phó Giám đốc Hành chánh Tổng Công ty,
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế Benthanh Group.
4. Nội dung:
- Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
- Báo cáo và thảo luận chuyên đề “Thực hiện việc phân cấp, ủy quyền trong quản
lý, điều hành doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật”.
5. Thành phần tham dự:
- Thành viên Câu lạc bộ là cán bộ phtrách công tác pháp chế, chun viên pháp chế
tại c doanh nghip;
- Cán bộ, nhân viên kc theo đề nghị của lãnh đạo các doanh nghiệp thành viên.
- Mỗi doanh nghiệp cử 02 người; đối với các công ty con, công ty liên kết của các
doanh nghiệp thành viên thuộc hệ thống được cử thêm mỗi công ty 01 người.
Các doanh nghiệp gởi danh sách nhân s tham gia (theo mẫu đính kèm) v Phòng
Hành chánh Tng Công ty theo đa ch email thuyduong@benthanhgroup.com hn cui
ngày 30/01/2013. Mọi chi tiết đnghị liên hệ Bà Trần Nguyễn Thùy Dương, Chuyên viên
pháp chế Phòng Hành chánh Tổng Công ty (ĐT: 38 258 859 – DĐ: 0905 445 223).
6. Tài liệu tham khảo: đề nghị các thành viên tải xuống từ website Tổng Công ty,
mục Tin tức-Thông báo Tổng Công ty.
Đề nghịnh đạo các doanh nghiệp quan tâm, cử nhân s tham gia đầy đủ để việc
góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và sinh hoạt Câu lạc bộ được thực hiện tốt.
công văn mời hợp - Trang 2
công văn mời hợp - Người đăng: tuyetxuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
công văn mời hợp 9 10 690