Ktl-icon-tai-lieu

Công văn nộp lại tờ khai thuế

Được đăng lên bởi diep-nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 17839 lần   |   Lượt tải: 56 lần
CÔNG TY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/HTP/2011 - TCKT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(V/v: Xin nộp lại tờ khai…)

Hà Nội, Ngày 10 tháng 01 năm 2011

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ
Đơn vị chúng tôi là: Công ty

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
- Cấp ngày:
- Cơ quan cấp: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội
- Mã số thuế:
-

Địa chỉ:.

- Đại diện:

Chức vụ: Giám đốc

Công ty .. xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Chi cục và xin được trình bày
một việc như sau:
Ngày … Công ty chúng tôi đã nộp … cho cơ quan thuế. Nhưng do sơ suất
trong quá trình kê khai đã nhập nhầm số liệu của các chỉ tiêu… . các sai sót trên
không làm tăng hoặc giảm số thuế phải nộp …...
Tại thời điểm này công ty chúng tôi chưa nhận được quyết định kiểm tra của
cơ quan thuế. Vậy chúng tôi làm công văn này xin được nộp thay thế tờ khai… đã
nộp bằng tờ khai mới…... Kính đề nghị Quý Chi cục thuế quận Thanh Xuân xem
xét và tạo điều kiên giúp đỡ cho công ty chúng tôi được thuận lợi trong kê khai,
báo cáo cũng như thực hiện các nghĩa vụ thuế.
Xin chân thành cảm ơn!
Nơi nhận: - Như trên
- Lưu VP

Công ty
Giám đốc

...
CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 02/HTP/2011 - TCKT
(V/v: Xin nộp lại tờ khai…)
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, Ngày 10 tháng 01 năm 2011
Kính gửi: CHI CỤC THUẾ
Đơn vị chúng tôi là: Công ty
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
- Cấp ngày:
- Cơ quan cấp: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội
- Mã số thuế:
- Địa chỉ:.
- Đại diện: Chức vụ: Giám đốc
Công ty .. xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Chi cục và xin được trình bày
một việc như sau:
Ngày Công ty chúng tôi đã nộp cho quan thuế. Nhưng do suất
trong quá trình khai đã nhập nhầm số liệu của các chỉ tiêu… . các sai sót trên
không làm tăng hoặc giảm số thuế phải nộp …...
Tại thời điểm này công ty chúng tôi chưa nhận được quyết định kiểm tra của
quan thuế. Vậy chúng tôi làm công văn này xin được nộp thay thế tkhai… đã
nộp bằng tờ khai mới…... Kính đề nghị Quý Chi cục thuế quận Thanh Xuân xem
xét tạo điều kiên giúp đỡ cho công ty chúngi được thuận lợi trong khai,
báo cáo cũng như thực hiện các nghĩa vụ thuế.
Xin chân thành cảm ơn!
Nơi nhận: - Như trên
Công ty
- Lưu VP
Giám đốc
Công văn nộp lại tờ khai thuế - Người đăng: diep-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Công văn nộp lại tờ khai thuế 9 10 450