Ktl-icon-tai-lieu

Công văn thuế

Được đăng lên bởi ubndtrungnghia
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
Số:
CV-UBND
“V/v phát hành biên lai thu phí,
lệ phí theo hình thức đặt in”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
, ngày

tháng

năm 2014

Kính gửi: .
1. Tên đơn vị đăng ký đặt in biên lai: UBND ;
- Mã số thuế:; Điện thoại:
- Địa chỉ giao dịch: ;
- Tổ chức thu phí, lệ phí chứng thực;
- Địa điểm thu phí, lệ phí tại: .
2. Tên thủ trưởng cơ quan thu phí, lệ phí:
- Chứng minh thư số: cấp ngày tháng năm, tại công an .
Căn cứ Thông tư liên tịch số 93/TTLT/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của
Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ
phí công chứng, chứng thực;
Căn cứ Quyết định số 1378/1998/QĐ-UB ngày 29/7/1998 của UBND tỉnh về
việc ban hành chế độ thu lệ phí chứng thư ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 17/2009/Q Đ-UBND ngày 12/8/2009 của UBND tỉnh về
quy định mức thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính,
chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;
Căn cứ Thông tư số 153/2012/TT/BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính về
việc in, phát hành và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí;
Chúng tôi thông báo Chi cục thuế thành phố Hưng Yên về việc đặt in và sử
dụng Biên lai thu phí, lệ phí gồm các loại biên lai như sau:
- Tên loại phí, lệ phí: Chứng thực bản sao từ bản chính

...
 
 !""#

V/v pht hnh biên lai thu ph,
l ph theo hnh thc đt in
, ngy thng năm 2014

 !"#$%
&'(!)*%+,!-.
+$/0$-1/%
2/3/!)45#,4/3!6/%
+$78!)45#,4!.
9!:!;<=/>)$!)45#,4
38!<(/?4@A!B85!./C$
/3C!<#!/(DEFGF9HHFI@A9FF9HH/:$
J@/@J<4B4K<L1M/*J!)5J4@>)N#(1O45#,
4/C/35/3!6/%
/3P)A*!(EQRFDDRFP+@A9DFQFDDR/:$!0S
,/"$@/*J!)#,4/3!<=T'54<U5!!;?%
/3P)A*!(QF9HHDFP+@A9FRF9HHD/:$!0S
>)A83/!)#,4/?4"N($-!V(2/5#,4/3!6/"N($-!V"N/5
/3!6//W!;$"@!0K<X%
/3C!<(YEF9H9FF@AQFDF9H9/:$J@/S
,/54B!@@(1O/3!V!)45#,4%
Z!C!C"B-/O/!)*!@4K<XS,/ !@(
1O#$!)45#,4[8/B/#-."#$<($)
$%! &"'()"'*"+!,-"./!01-2./!"'!"
Công văn thuế - Người đăng: ubndtrungnghia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Công văn thuế 9 10 928