Ktl-icon-tai-lieu

Công văn triển khai hoạt động phân phối kem và bàn chải đánh răng cho học sinh lớp 1 năm học 2013 2014

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------Số: 3466/BGDĐT-CTHSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

V/v triển khai hoạt động phân phối kem và bàn
chải đánh răng cho học sinh lớp 1 năm học 2013 2014

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo
Căn cứ Thỏa thuận hợp tác Chương trình Giáo dục Nha học đường "Nụ cười rạng rỡ, tương lai
tươi sáng" giai đoạn 2012 - 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Colgate Palmolive Việt Nam triển khai hoạt động Chương trình Giáo dục Nha học đường, cụ thể như
sau:
1. Nội dung và đối tượng: Phân phối kem và bàn chải đánh răng cho học sinh lớp 1 thuộc các
trường tiểu học trên toàn quốc.
2. Mục tiêu: Tăng cường các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe răng miệng cho học sinh.
3. Thời gian thực hiện:
- Đối với các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên - Huế trở ra: từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6
năm 2013.
- Đối với các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng trở vào: từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm
2013.
Để thực hiện hiệu quả hoạt động nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và
đào tạo triển khai một số công việc sau:
- Chỉ đạo các trường tiểu học của địa phương tổ chức nhận kem và bàn chải đánh răng do Công
ty Colgate - Palmolive Việt Nam tặng cho học sinh lớp 1 đảm bảo không ảnh hưởng đến kế
hoạch dạy và học của các nhà trường.
- Giám sát, kiểm tra và phối hợp với Công ty Colgate - Palmolive Việt Nam tiếp nhận, phân phối
kem đánh răng, bàn chải đánh răng đến các em học sinh tiểu học.
Có báo cáo kết quả và danh sách ký nhận sản phẩm gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày
20/8/2013, theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49, Đại Cồ
Việt, Hà Nội; Điện thoại/Fax: 04 38680367; Di động 0915 218 464; E-mail:
lvtuan@moet.edu.vn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trần Quang Quý (để b/c);
- Cty. Colgate - Palmolive VN (để p/h);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC
SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hà Thị Dung

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3466/BGDĐT-CTHSSV
V/v triển khai hoạt động phân phối kem và bàn
chải đánh răng cho học sinh lớp 1 năm học 2013 -
2014
Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013
Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo
Căn cứ Thỏa thuận hợp tác Chương trình Giáo dục Nha học đường "Nụ cười rạng rỡ, tương lai
tươi sáng" giai đoạn 2012 - 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Colgate -
Palmolive Việt Nam triển khai hoạt động Chương trình Giáo dục Nha học đường, cụ thể như
sau:
1. Nội dung và đối tượng: Phân phối kem và bàn chải đánh răng cho học sinh lớp 1 thuộc các
trường tiểu học trên toàn quốc.
2. Mục tiêu: Tăng cường các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe răng miệng cho học sinh.
3. Thời gian thực hiện:
- Đối với các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên - Huế trở ra: từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6
năm 2013.
- Đối với các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng trở vào: từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm
2013.
Để thực hiện hiệu quả hoạt động nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và
đào tạo triển khai một số công việc sau:
- Chỉ đạo các trường tiểu học của địa phương tổ chức nhận kem và bàn chải đánh răng do Công
ty Colgate - Palmolive Việt Nam tặng cho học sinh lớp 1 đảm bảo không ảnh hưởng đến kế
hoạch dạy và học của các nhà trường.
- Giám sát, kiểm tra và phối hợp với Công ty Colgate - Palmolive Việt Nam tiếp nhận, phân phối
kem đánh răng, bàn chải đánh răng đến các em học sinh tiểu học.
Có báo cáo kết quả và danh sách ký nhận sản phẩm gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày
20/8/2013, theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49, Đại Cồ
Việt, Hà Nội; Điện thoại/Fax: 04 38680367; Di động 0915 218 464; E-mail:
lvtuan@moet.edu.vn./.
Công văn triển khai hoạt động phân phối kem và bàn chải đánh răng cho học sinh lớp 1 năm học 2013 2014 - Trang 2
Công văn triển khai hoạt động phân phối kem và bàn chải đánh răng cho học sinh lớp 1 năm học 2013 2014 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công văn triển khai hoạt động phân phối kem và bàn chải đánh răng cho học sinh lớp 1 năm học 2013 2014 9 10 501