Ktl-icon-tai-lieu

công văn tự đánh giá

Được đăng lên bởi totam-csc1
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014

V/v hướng dẫn tự đánh giá
và đánh giá ngoài trường mầm non

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo
Ngày 07 tháng 8 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban
hành Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất
lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm
non (sau đây gọi tắt là Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT). Để triển khai tự
đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
hướng dẫn như sau:
Phần I
TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG MẦM NON
I. HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG MẦM NON
1. Hội đồng tự đánh giá
a) Hội đồng tự đánh giá của trường mầm non được thành lập và thực hiện
nhiệm vụ theo quy định tại Điều 14 và Điều 15, Thông tư số 25/2014/TTBGDĐT. Mẫu quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá theo Phụ lục I.
b) Chủ tịch hội đồng tự đánh giá thành lập nhóm thư ký (có thể từ 2 đến 3
người) và các nhóm công tác (mỗi nhóm từ 2 đến 5 người), nhóm trưởng là
thành viên của hội đồng tự đánh giá; huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên của
nhà trường tham gia hoạt động tự đánh giá;
c) Hội đồng tự đánh giá làm việc theo nguyên tắc thảo luận, thống nhất. Mọi
quyết định chỉ có hiệu lực khi ít nhất 2/3 thành viên trong hội đồng nhất trí.
2. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá
a) Chủ tịch hội đồng tự đánh giá xây dựng kế hoạch tự đánh giá (nội dung
theo Phụ lục II);
b) Kế hoạch tự đánh giá phải xây dựng cụ thể, chi tiết và phù hợp với điều
kiện của trường mầm non. Cần xác định rõ công việc, thời gian tiến hành và
hoàn thành, tránh chung chung và hình thức;
c) Định kỳ, đánh giá việc thực hiện kế hoạch để điều chỉnh, bổ sung.
3. Thu thập, xử lý, phân tích và lưu trữ các minh chứng
a) Thu thập minh chứng:
1

- Minh chứng được thu thập từ hồ sơ lưu trữ của trường mầm non, các cơ
quan có liên quan; kết quả khảo sát, điều tra, phỏng vấn và quan sát các hoạt động
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục của trường mầm non,...;
- Minh chứng có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm tính chính xác;
- Căn cứ yêu cầu của từng chỉ số trong các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn đánh
giá chất lượng giáo dục, nhóm hoặc cá nhân tiến hành thu thập minh chứng;
b) Xử lý và phân tích các minh chứng:
- Minh chứng đã thu thập cần được xử lý, phân tích trước khi dùng làm căn
cứ hoặc minh hoạ cho các nhậ...


 ! "#$%$!

 !"#$$%

&'()*!+(  !,!
- ./012$3/4567"*7!+( !,!89:
 ;)3<3/45=>.?@A>(>B(C
DE!+(6=>."F6(>GHGI$?(CDE!+("#$%$
!J):>K.LMD ;)3<3/45NO I"IG:
! "#$%$!67!+(!,!JN
):>
&$'#
()*+,
-()*+,
.-/01#2304#$2/4
:NP7Q(R:"#$%$!E( DST (U
U$+ V! =>.?,@>45@>4<6;)3<3/45
OW>=>.X? DST7QV!Y+D+(ZO
9NR?(7Q DST[$G\J([I]3X
#N (([$(;( J$^[$ ]3X<#N6[$"*D
 A(R:7Q_>.7(976!A6KA(R:
 "#:$:!,7_
(NP7QD $U(V!>.AM(`!D>S6COWL
=>.X?(a([U>D(G&C3A"!7QC"&O
5-67 #289$!"$304#$2/4
:NR?(7QbK.GX!,(J7>
V!Y+D+(ZZN_
9NX!,(T`bK.(+I6(X TcET@>
GU(R:"#$%$!O%b(?"d(;U(6#: X 
!  6"(>(> Fe(_
(N?GH6U((UGX!,(I@>(a69f)>O
:-$;3$<=>?<$6#3@$ABC;3DE4F/#$$G#2
:N>ST$(e
4
công văn tự đánh giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công văn tự đánh giá - Người đăng: totam-csc1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
công văn tự đánh giá 9 10 899