Ktl-icon-tai-lieu

Công văn V/v thay đổi mức lương tối thiểu

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị : (1)……………
Địa chỉ :……………
Điện thoại :………...
------------Số: ……/....
V/v thay đổi mức lương tối
thiểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------........, ngày.....tháng.....năm.....

Kính gửi: Phòng LĐ-TBXH ...........
Đơn vị (1):..................................................................................
Thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………do…………cấp
ngày…..tháng…..năm……
Lĩnh vực hoạt động chính :………………………………………………………................
Tổng số lao động: ………………………………………………………………………….
Mã số quản lý lao động của đơn vị (do Phòng LĐTBXH cấp)…………………………….
(Đơn vị) đã đăng ký hệ thống thang lương và được phòng LĐTBXH .............. ra thông
báo thừa nhận tại thông báo số……………/TB-UBND ngày ….tháng….năm…… Mã số
(ghi trong Thang bảng lương - do Phòng LĐTBXH cấp)……………..
Căn cứ Nghị định số……..(2)/……Nghị định CP ngày tháng năm về việc điều chỉnh
mức lương tối thiểu chung.
(Đơn vị) đề nghị được điều chỉnh hệ thống thang lương của đơn vị theo mức lương tối
thiểu chung của Chính phủ quy định tại (2), thời gian áp dụng……(3) . Hồ sơ đính kèm:
- Hệ thống thang lương mới của đơn vị (3 bộ bản chính )
- Hệ thống thang bảng lương của đơn vị trước khi điều chỉnh (1 bản photo)
Kính trình phòng LĐTBXH quận 10.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

Thủ Trưởng đơn vị
Ghi rõ chức danh
(Ký tên – đóng dấu )

Hướng dẫn :
(1) Tên đơn vị
(2) Ghi đầy đủ số Nghị định, ngày tháng năm ban hành
(3) Thời gian áp dụng: ghi rõ thời gian áp dụng theo quy định tại NĐ

...
Đơn vị : (1)……………
Địa chỉ :……………
Điện thoại :………...
-------------
Số: ……/....
V/v thay đổi mức lương tối
thiểu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
........, ngày.....tháng.....năm.....
Kính gửi: Phòng LĐ-TBXH ...........
Đơn vị (1):..................................................................................
Thành lập theo giấy chứng nhận đăng kinh doanh số………do…………cấp
ngày…..tháng…..năm……
Lĩnh vực hoạt động chính :………………………………………………………................
Tổng số lao động: ………………………………………………………………………….
Mã số quản lý lao động của đơn vị (do Phòng LĐTBXH cấp)…………………………….
(Đơn vị) đã đăng ký hệ thống thang lươngđược phòng LĐTBXH .............. ra thông
báo thừa nhận tại thôngo số……………/TB-UBND ngày ….tháng….năm…… số
(ghi trong Thang bảng lương - do Phòng LĐTBXH cấp)……………..
Căn cứ Nghị định số……..(2)/……Nghị định CP ngày tháng năm về việc điều chỉnh
mức lương tối thiểu chung.
(Đơn vị) đề nghị được điều chỉnh hệ thống thang lương của đơn vị theo mức lương tối
thiểu chung của Chính phủ quy định tại (2), thời gian áp dụng……(3) . Hồ sơ đính kèm:
- Hệ thống thang lương mới của đơn vị (3 bộ bản chính )
- Hệ thống thang bảng lương của đơn vị trước khi điều chỉnh (1 bản photo)
Kính trình phòng LĐTBXH quận 10.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
Thủ Trưởng đơn vị
Ghi rõ chức danh
(Ký tên – đóng dấu )
Hướng dẫn :
(1) Tên đơn vị
(2) Ghi đầy đủ số Nghị định, ngày tháng năm ban hành
(3) Thời gian áp dụng: ghi rõ thời gian áp dụng theo quy định tại NĐ
Công văn V/v thay đổi mức lương tối thiểu - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Công văn V/v thay đổi mức lương tối thiểu 9 10 8