Ktl-icon-tai-lieu

Công văn về việc đề nghị rà soát các thông tin trong danh sách đề nghị thi đua – khen thưởng, năm học 2013 – 2014.

Được đăng lên bởi diemcute1990
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN NAM TRÀ MY
PHÒNG GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 138/PGD&ĐT-TĐKT

Nam Trà My, ngày 03 tháng07 năm 2014

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc đề nghị rà soát các thông
tin trong danh sách đề nghị thi
đua – khen thưởng, năm học
2013 – 2014.
Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc.
Để đảm bảo chính xác thông tin của cá nhân trong danh sách đề nghị Hội
đồng thi đua – khen thưởng huyện xét và công nhận các danh hiệu thi đua – khen
thưởng năm học 2013 – 2014.
Nay, Phòng GD&ĐT huyện đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị thực hiện các
nội dung sau:
- Tiến hành rà soát lại các thông tin trong các danh sách như: Họ và tên,
chức vụ, đơn vị để Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo
có sự điều chỉnh cho chính xác trước khi trình UBND huyện ra Quyết định công
nhận các danh hiệu thi đua – khen thưởng, năm học 2013 – 2014 (Có các danh
sách kèm theo).
- Thời gian thực hiện rà soát thông tin các đơn vị trường học hoàn thành
chậm nhất đến ngày 31 tháng 07 năm 2014.
- Mọi chi tiết xin liên lạc qua đồng chí Huỳnh Văn Tịnh – Chuyên viên
Phòng GD&ĐT huyện, số điện thoại: 0972100977.
* Lưu ý:
- Trong quá trình rà soát, nếu đơn vị nào có sự sai sót về thông tin mà
không điều chỉnh thì Hiệu trưởng đơn vị đó chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hội
đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành và huyện. Mọi sự sai sót thông tin về sau Hội
đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành và huyện không chịu trách nhiệm.
- Các danh sách được gửi qua địa chỉ gmail của các đơn vị trường học.
Phòng GD&ĐT huyện đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường học triển
khai tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên (để thực hiện);
- Lưu VT, TĐ-KT.

(Đã ký)

Nguyễn Đình An

...
UBND HUYỆN NAM TRÀ MY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD&ĐT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 138/PGD&ĐT-TĐKT Nam Trà My, ngày 03 tháng07 năm 2014
Về việc đề nghị rà soát các thông
tin trong danh sách đề nghị thi
đua khen thưởng, năm học
2013 – 2014.
Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc.
Để đảm bảo chính xác thông tin của nhân trong danh sách đề nghị Hội
đồng thi đua khen thưởng huyện xét công nhận các danh hiệu thi đua khen
thưởng năm học 2013 – 2014.
Nay, Phòng GD&ĐT huyện đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị thực hiện các
nội dung sau:
- Tiến hành soát lại các thông tin trong các danh sách như: Họ và tên,
chức vụ, đơn vị để Hội đồng Thi đua Khen thưởng Ngành Giáo dục Đào tạo
sự điều chỉnh cho chính c trước khi trình UBND huyện ra Quyết định công
nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng, năm học 2013 2014 ( các danh
sách kèm theo).
- Thời gian thực hiện soát thông tin các đơn vị trường học hoàn thành
chậm nhất đến ngày 31 tháng 07 năm 2014.
- Mọi chi tiết xin liên lạc qua đồng chí Huỳnh Văn Tịnh Chuyên viên
Phòng GD&ĐT huyện, số điện thoại: 0972100977.
* Lưu ý:
- Trong quá trình soát, nếu đơn vị nào có sự sai sót v thông tin
không điều chỉnh thì Hiệu trưởng đơn vị đó chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hội
đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành và huyện. Mọi sự sai sót thông tin về sau Hội
đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành và huyện không chịu trách nhiệm.
- Các danh sách được gửi qua địa chỉ gmail của các đơn vị trường học.
Phòng GD&ĐT huyện đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường học triển
khai tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên (để thực hiện); (Đã ký)
- Lưu VT, TĐ-KT.
Nguyễn Đình An
Công văn về việc đề nghị rà soát các thông tin trong danh sách đề nghị thi đua – khen thưởng, năm học 2013 – 2014. - Người đăng: diemcute1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Công văn về việc đề nghị rà soát các thông tin trong danh sách đề nghị thi đua – khen thưởng, năm học 2013 – 2014. 9 10 589