Ktl-icon-tai-lieu

Cục hành không - Thủ tục phê duyệt hợp đồng hợp tác liên quan trực tiếp đến quyền vận chuyển hàng không

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1775 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số
STT

Yêu cầu, câu hỏi

/BGTVT-CCTTHC ngày

tháng 11 năm 2008)

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Thủ tục phê duyệt hợp đồng hợp tác liên quan trực tiếp đến quyền
Tên thủ tục hành chính vận chuyển hàng không.
(TTHC)

4.

Lĩnh vực thống kê

5.

Trình tự thực hiện

Cục Hàng không Việt Nam

Hàng không
+ Các bước thực hiện đối với cá nhân tổ chức:
- Gửi văn bản đề nghị Cục HKVN phê duyệt hợp đồng;
- Gửi một bản sao hợp đồng hợp tác liên quan trực tiếp đến quyền
vận chuyển hàng không đến Cục HKVN
+ Các bước thực hiện đối với Cục HKVN:
- Thực hiện thẩm định hợp đồng hợp tác;
- Thực hiện thủ tục phê duyệt hợp đồng.

6.

Cách thức thực hiện

Thông qua hệ thống bưu chính; trực tiếp tại trụ sở cơ quan.
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

7.

Hồ sơ

- Công văn đề nghị phê duyệt.
- Bản sao Hợp đồng.
b) Số lượng hồ sơ:

8.

Thời hạn giải quyết

(01 bộ)

07 ngày làm việc.
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục HKVN.

9.

Cơ quan thực hiện TTHC

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Vận tải hàng không-Cục
HKVN
c) Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cá nhân

10.

Đối tượng thực hiện TTHC

12.

TTHC này có yêu cầu phải Có
hoàn thành mẫu đơn, mẫu
Nếu có, nêu rõ tên mẫu đơn, mẫu tờ
tờ khai không?
khai (trong ô dưới đây) và đính kèm
mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Tổ chức

√

Nêu rõ tên, số, ký hiệu văn
bản ban hành mẫu đơn, mẫu
tờ khai (trong ô dưới đây)
và đính kèm văn bản đó.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1

Tên, số, ký hiệu văn bản
quy định mẫu đơn, mẫu tờ
khai 1

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2

Tên, số, ký hiệu văn bản
quy định mẫu đơn, mẫu tờ
khai 2

2
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (n)

Không

Tên, số, ký hiệu văn bản
quy định mẫu đơn, mẫu tờ
khai n
√

Có
Nếu có, nêu rõ tên và mức phí, lệ phí
(trong ô dưới đây).

Tên và mức phí, lệ phí 1

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng
năm của văn bản quy định
về mức phí, lệ phí 1

Tên và mức phí, lệ phí 2

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng
năm của văn bản quy định
về mức phí, lệ phí 2

Tên và mức phí, lệ phí (n)

17.

Nêu rõ tên, số, ký hiệu,
ngày tháng năm của văn
bản quy định về phí, lệ phí
(trong ô dưới đây) và đính
kèm văn bản đó.

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng
năm của văn bản quy định
về mức phí, lệ phí n

Phí, lệ phí

Không

√

Giấy phép
Giấy chứng nhận
Giấy đăng ký
Chứng chỉ hành nghề
Thẻ
Phê duyệt
23.

Kết quả của việc thực hiện
TTHC

Chứng chỉ
Văn bản xác nhận
Quyết định hành chính

√

Giấy xác nhận...
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số /BGTVT-CCTTHC ngày tháng 11 năm 2008)
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1. Số hồ sơ
2. Tên Cơ quan thống kê Cục Hàng không Việt Nam
3.
Tên thủ tục hành chính
(TTHC)
Thủ tục phê duyệt hợp đồng hợp tác liên quan trực tiếp đến quyền
vận chuyển hàng không.
4. Lĩnh vực thống kê
Hàng không
5. Trình tự thực hiện
+ Các bước thực hiện đối với cá nhân tổ chức:
- Gửi văn bản đề nghị Cục HKVN phê duyệt hợp đồng;
- Gửi một bản sao hợp đồng hợp tác liên quan trực tiếp đến quyền
vận chuyển hàng không đến Cục HKVN
+ Các bước thực hiện đối với Cục HKVN:
- Thực hiện thẩm định hợp đồng hợp tác;
- Thực hiện thủ tục phê duyệt hợp đồng.
6. Cách thức thực hiện Thông qua hệ thống bưu chính; trực tiếp tại trụ sở cơ quan.
7. Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Công văn đề nghị phê duyệt.
- Bản sao Hợp đồng.
b) Số lượng hồ sơ: (01 bộ)
8. Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc.
9. Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục HKVN.
b) quan hoặc người thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có):
c) quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Vận tải hàng không-Cục
HKVN
c) Cơ quan phối hợp (nếu có):
10. Đối tượng thực hiện TTHC
Cá nhân
Tổ chức
12. TTHC này yêu cầu phải
hoàn thành mẫu đơn, mẫu
tờ khai không?
Nếu có, nêu tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai (trong ô dưới đây) đính kèm
mẫu đơn, mẫu tờ khai.
Nêu tên, số, hiệu n
bản ban hành mẫu đơn, mẫu
tờ khai (trong ô dưới đây)
và đính kèm văn bản đó.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1 Tên, số, hiệu văn bản
quy định mẫu đơn, mẫu tờ
khai 1
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2 Tên, số, hiệu văn bản
quy định mẫu đơn, mẫu tờ
khai 2
Cục hành không - Thủ tục phê duyệt hợp đồng hợp tác liên quan trực tiếp đến quyền vận chuyển hàng không - Trang 2
Cục hành không - Thủ tục phê duyệt hợp đồng hợp tác liên quan trực tiếp đến quyền vận chuyển hàng không - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cục hành không - Thủ tục phê duyệt hợp đồng hợp tác liên quan trực tiếp đến quyền vận chuyển hàng không 9 10 407