Ktl-icon-tai-lieu

CV

Được đăng lên bởi nguyenkhang911014
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 86 lần   |   Lượt tải: 0 lần
R

Y

e
g

e
a

.

r

N

T
H
E

o
f

o
:

g
r
a
d

1

B

D

i

8

D
o

0

d
g
e

C

a

2
0

n

i

d

v
i
l

H

1

i
4

E

g

n

h
g
i

w

a
y

e

O

e
r
i

F

n

C
o
n

n

s

g

t
r
u
c
t
i
o
n

a
s
c
n
f
e
r
r
e

S

d

o

t
i
i
t

d

1

c

t

’

p

3

p

1
1
8
8

X

1
4

y

a
a

w

g

g
c
c

G
S

n
u

g

,

S
.

n
g

N

g
u

ª

n

V

h
g
i

I

c
ª

G
V

p

&
N
T

¯I
•

T

t

h

r

n
吕

N

A
M

C
N
G

n

H
˘
u

A
X
ˆ

H
o
l

T

N

.

T

i

S
U

T
E

o

i

h

A
O

n

¸

n

V

n

)

y

E
T

c

N
G

t
r

T

F

V
I

G
1

d
d

O

u

B

y

T

q

x

(

2
0

0

t

:

8
6

:

u

Œ

1

b
n
g

h

i

C

T
R
U
m
c
—

K

h

I

I

s
P
O
R
T

g

6

l

U
B
L

T
R
A
N

y

n

P

F

m

:

5

E

E
C
T
O
R

c

N

h
i
u

R

Y

N

v

T

S

E
E
R

5
6

L

I

S

R

-

o

E
N
G

A

T
J
I

h

I

)

i

-

E
G
R
E
E

n
:

S
O
c

l

a
t

8

o
c
H

(

u

1

H

R
U
˜
N
G

C

H
N
G
H

A

p

N
6
C
H
I

M
I

N

V

H
Scanned by CamScanner

Ph I c 1
` M s œc K H I ) E D n N G c H o N G t J N T
m ˆ u G 1˜ V K H
B Y T n g y 0 6 1h
14 / 2 0 1 3
(K Ł m t h e o T h n g l s
Y i)
Er u n g B
c ti a B

n 18 T U J T R
n g 5 n

-

B˚ NH V l ˚ N QU

-

’

s

:

—e c

N 12

l

T q do

-

p

m 2 0 13

N G H *A V I ˚ T N A M

I c H

A x ˆ H

NG n

C

N 12

U B N D QU

L˚ N

p h œc

Hn h

-

Q 12

G i ¯ v K H ` M s œc K H

E

条
A F NH c n A

(B ) m c

C
,

k hÆc

:

2 T i Œn
.

1: )

b :i n t h s n

s

n g ? :

m

n g

K h

a)

kh

p h Œq u Æn

d Æi

W

n n h i

n h [r u y

i lo

¢ng

k inh

3 C
.

u h

i k h Æc ( n Œ

)

ng (B

r

’

n

,

u

n

; NŒ
u

"

c

b Œn h

"

ng h

[ i n l n 1F c h

,

,

,

/ d a n g m if e b

) d

l hn b n h khi c

Fn m

th u ,

,

ng (B

:

,

’

D

c

n 1 t l i ong Æc b n h : T r uy n n h i m t i m
g t h t r d n g k j n h r i t o a n t m l hn , b n h
,

’

m ach

E

—( i 1 T I JO N G K H ` M s œ c K H

,

:

/ gh i

n h

t

,

i nh

a l i [h l i o
a)

t h Œ t Œn

c

bnh

t r ng b n h
ng

]a o , h e n

,

Er

Khr n9

n

:

.

.

.

.

.

.

.

o sau d

ph ; q u

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

y
n

,

u

g

n
’

;

b) C

D

;N

.

’

C

.

) :
’

a

dkng

k h ai tr

d œn g
bi Œi

th a i s

n (d i

x in c a m d o a n n h

d i Œu

4 b n h g kh

【

ng ? N º u c

,

x

in

hª y

l i t k Œ c Æc

thu

. Da n g

v i l l i Œu h E n g :

b) T i n s

T i

ang d i u

) c

v

i sv

c k a t

n d
[h

v

i p h g

n ir

)

:

ng

y h o i n to

n

t t h e o s 1r l i i º u

N g 1i

i d

(

n g h
u

/ k h :i m

g h i r ı

h q

k h ı e

s c
1Œn

)

i

D
nU
f 4 K Aq
Scanned
] u by
5bCamScanner
7
"

...
Scanned by CamScanner
5
6
v
o
5
d
c
l
p
b
n
g
:
1
1
8
8
0
S
h
i
u
:
1
6
1
3
8
6
G
S
,
T
S
.
N
g
u
y
ª
n
V
¸
i
n
T
h
i
r
R
e
g
.
N
o
:
1
1
8
8
0
Y
e
a
r
o
f
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
:
2
0
1
4
N
m
t
i
i
t
n
g
h
i
Œ
p
:
2
0
1
4
(
B
D
d
g
e
a
n
d
H
i
g
h
w
a
y
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
)
(
X
y
d
a
a
g
c
u
n
g
)
C
i
v
i
l
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
K
y
t
h
u
t
x
y
d
w
g
c
n
g
t
r
n
h
g
i
n
o
t
h
n
T
H
E
D
E
G
R
E
E
O
F
E
N
G
I
N
E
E
R
B
N
G
V
S
U
h
a
s
c
o
n
f
e
r
r
e
d
c
ª
p
H
o
c
H
l
-
T
J
I
-
S
I
T
Y
c
F
T
R
A
N
s
P
O
R
T
T
R
U
m
c
u
q
c
G
1
A
O
T
E
I
N
G
V
&
N
T
¯
I
T
p
.
N
6
C
H
I
M
I
N
H
R
E
C
T
O
R
H
˘
u
T
R
U
˜
N
G
C
N
G
n
A
X
ˆ
H
o
l
C
H
N
G
H
A
V
S
O
c
i
A
L
I
S
T
R
E
P
U
B
L
I
C
O
F
V
I
E
T
N
A
M
CV - Người đăng: nguyenkhang911014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
CV 9 10 875