Ktl-icon-tai-lieu

CV

Được đăng lên bởi Bùi Văn Quảng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đỗ Văn Minh
LIÊN HỆ

Phùng Khoang - Trung

inlineskate2110@gmail.com

Văn - Từ Liêm - Hà Nội

0979394 94 1

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Trung tâm đào tạo LTV Evivalearn

07/2014 — 02/2015

Cộng Tác Viên, Trợ Giảng
Sau khi tốt nghiệp đại học tôi theo học và làm việc tại trung tâm, công việc là tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ giải đáp
thắc mắc của học viên trong quá trình theo học. Đứng lớp các buổi thực hành khi giáo viên yêu cầu

Công tyTNHH HomeWay

02/2015 — Hiện tại

Nhân viên Maketing Online
Là công ty của người thân mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực nội thất. Công việc của tôi ở đây là hỗ trợ,
đảm bảo hệ thống máy tính hoạt động ổn định trong những ngày công ty mới thành lập. Lên kế hoạch và cùng
thực hiện SEO, Maketing online

NĂNG LỰC
Có khả năng tuy duy lập trình hướng đối tượng tốt.
Biết phân tích bài toán để tìm ra hướng đi
Đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành tốt
Năng động sáng tạo.
Kỹ năng mềm và khả năng làm việc nhóm tốt

HỌC VẤN
Quản trị CSDL Oracle

04/2012 — 06/2013

Trung tâm đào tạo CNTT Commit
trong thời gian học Đại Học tôi có học thêm khóa học quản trị CSDL tại trung tâm Commit.
Kế t thúc khóa học tôi c ó thể
- Truy xuất và thực hiện các thao tác với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu sử dụng ngôn ngữ SQL một cách thành thạo
- Hiểu biết về kiến trúc CSDL
- Quản lý lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
- Các thao tác đảm bảo an toàn cơ bản như sao lưu,phục hồi,khắc phục sự cố

Lập trình Java từ cơ bản tới nâng cao

02/2014 — 02/2015

Trung tâm đào tạo LTV Evivalearn
Để trang bị kiến thức chuyên sâu cho bản thân và định hướng công việc ổn định. tôi theo học khóa học Lập
trình Java từ cơ bản tới nâng cao tại trung tâm Evivalearn.
K ế t t h ú c 4 k ỳ t ro n g k h ó a h ọ c t ại đ ây t ô i đ ã t ran g b ị đ ượ c c h o b ản t h ân n h ữn g k iế n t h ức và h iể u
b iế t về :
Đỗ Văn Minh

1

- Nền tảng của ngôn ngữ Java. hiểu biết về lập trình Hướng Đối Tượng, rèn luyện được lối tư duy đúng để đưa ra
cách giải quyết một bài toán
- Thành thạo về Thread, Multil thread, làm việc với các hệ thống service, bài toán có tính đổ tải cao
- Hiểu về Collection API cũng như cơ chế đồng bộ
- Sử dụng thành thạo thư viện IO, NIO
- Hiểu biết và sử dụng JDBC tốt,
- Biết lập trình mạng với Java, sử dụng Socket, chanel, đa tiến trình trong socket
- Hiểu biết về lập trình phân tán RMI
S au k h i t h am g ia t h ực t ập t ô i c ó h iể u b iế t t h ê m về
- Code design pattem
- Làm việc tốt với môi trường Linux
- Làm việc tốt với CSDL Oracle
- Đã tìm hiểu về Web Service(SOA...
LIÊN HỆ
Phùng Khoang - Trung
Văn - Từ Liêm - Nội
inlineskate2110@gmail.com
0979394941
Trung m đào tạo LTV Evivalearn 07/201402/2015
Công tyTNHH HomeWay 02/2015Hin tại
Quản tr CSDL Oracle 04/201206/2013
Lập trình Java từ bản tới nâng cao 02/201402/2015
Đn Minh
KINH NGHIỆM M VIC
Cng Tác Vn, Trợ Giảng
Sau khi tt nghiệp đại học tôi theo học và làm việc tại trung tâm, công việctư vấn tuyển sinh, h trợ giải đáp
thắc mắc ca học viên trong quá trình theo học. Đứng lớp các bui thựcnh khi giáo viên u cầu
Nhân viên Maketing Online
Là công ty ca ngưi thân mi thành lập, hoạt động trong lĩnh vực nội thất. Công việc ca tôi đây là hỗ trợ,
đảm bảo hệ thống máy tính hot động ổn định trong những ngày công ty mi thành lập. Lên kế hoạch và cùng
thực hin SEO, Maketing online
NG LỰC
Có khả năng tuy duy lập trình hướng đối tượng tt.
Biết phân tíchi toán đ tìm ra hướng đi
Đọc hiu tài liệu tiếng anh chun ngành tt
Năng đng sáng tạo.
Kỹ năng mềm và khả năng m việc nhóm tt
HỌC VẤN
Trung tâm đào to CNTT Commit
trong thi gian hc Đại Hc tôi có học thêm khóa học quản trị CSDL ti trung tâm Commit.
Kết thúc khóa hc tôi có thKết thúc khóa hc tôi có th
- Truy xuất và thực hiện các thao tác với dữ liệu trong cơ s dliệu sử dụng ngôn ngữ SQL mt cách thành thạo
- Hiểu biết về kiến tc CSDL
- Quảnlưu trữ dliệu trong cơ s dữ liệu
- Các thao tác đảm bảo an toàn cơ bản như sao lưu,phc hồi,khc phc sự c
Trung tâm đào to LTV Evivalearn
Để trang bị kiến thức chuyên sâu cho bản thân và định hướng công việcn định. tôi theo hc khóa học Lập
trình Java t cơ bản ti nâng cao ti trung tâm Evivalearn.
Kết thúc 4 k trong khóa hc ti đây tôi đã t rang b đưc cho bn thân nhng k iến thc và hi uKết thúc 4 k trong khóa hc ti đây tôi đã t rang b đưc cho bn thân nhng k iến thc và hi u
biết v :biết v :
Đ Văn Minh 1
CV - Trang 2
CV - Người đăng: Bùi Văn Quảng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CV 9 10 470